Sökning: "upplevelse psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 547 uppsatser innehållade orden upplevelse psykologi.

 1. 1. ”Jag är också människa, jag är också här” Psykologers upplevelse av autenticitet i terapi.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Felix Sjöblom; Björn Engström; [2024]
  Nyckelord :autenticitet; psykolog; terapi; IPA; fenomenologi; authenticity; therapist; therapy; phenomenology; Social Sciences;

  Sammanfattning : Terapeutfaktorer är ett viktigt område inom modern psykoterapiforskning. På senare år har även autenticitet blivit ett mer uppmärksammat område inom psykologisk forskning. Mot bakgrund av detta ville vi fördjupa förståelsen för, och ge rika beskrivningar av, psykologers upplevelse av autenticitet i terapi. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelse av samspelsbehandling på Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sanna Valijani Sjödin; [2024]
  Nyckelord :Samspelsbehandling; Anknytning;

  Sammanfattning : Föräldrars förmåga att svara an på barnets signaler har inverkan på barnets framtida utveckling. Tidiga insatser för att behandla negativ utveckling i samspelet mellan förälder och barn är viktigt för att inte riskera barnets psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. KBT-terapeuters uppfattning om terapeutegenskaper och dess påverkan på behandlingsinnehåll och styrning i psykoterapi : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Birgitta Wallgren; [2024]
  Nyckelord :Evidens; terapeutdrift; psykoterapeut; KBT; terapeutegenskaper;

  Sammanfattning : Psykoterapi som inte håller rätt spår benämns i forskning som ”terapeutisk drift”. Den terapeutiska driften beskrivs uppstå när terapeuter inte lyckas fullt ut med att leverera evidensbaserad behandling. Det har påvisats att egenskaper hos terapeuten påverkar behandlingsinnehållet och risken för terapeutisk drift. LÄS MER

 4. 4. ”Hon visste inte ens att det sätt som hon blev till på var ovanligt”: Icke-genetiska mammors upplevelser av föräldraskap efter donationsbehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Backman; Unni Rydja; [2024]
  Nyckelord :Gamete donation; oocyte donation; sperm donation; family formation; Donationsbehandling; äggdonation; spermiedonation; familjebildning;

  Sammanfattning : This study examined mothers who have undergone gamete donation treatment and lack a genetic connection to their adolescent children. The study examined the mothers experience of closeness and similarity with their child, as well as their feelings regarding the child's ability to seek information and contact the donor. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieskolan som en salutogen arbetsplats : En kvalitativ studie om gymnasielärares uppfattning om vad som gör en arbetsplats hälsosam.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Anna Englastad; [2024]
  Nyckelord :KASAM; salutogen arbetsplats; gymnasielärare; meningsfullhet; begriplighet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Gymnasielärare har ett stressigt och komplext jobb, för att få lärare att stanna kvar i yrket behöver forskning bedrivas kring vad som är salutogent med arbetet. Studier har tidigare utförts kring hur teorin om en känsla av sammanhang (KASAM) kan användas för att arbeta salutogent. LÄS MER