Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Språkliga föreställningsvärldar : Ett utvecklingsinriktat arbete om berättelser och språkutveckling med drama som verktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Therese Fredriksson; Annica Elfstrand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : På vår skola önskades det mer aktiviteter med drama och det fanns en avsaknad av berättelser och språkutvecklande aktiviteter. Vi valde att sammanföra berättelser och språkutvecklande aktiviteter genom att använda drama som verktyg till att utveckla elevernas språkliga uttryck. LÄS MER

 2. 2. Vanligaste utflykten för fritidshemmet? - faktorerna bakom valen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Belinda Lundström Nilsson; [2019]
  Nyckelord :erfarenhetsbaserat lärande; formellt lärande; fritidshem; icke-formellt lärande; informellt lärande; utflykt; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Utflykter är tillfällen då elever kan få uppleva olika miljöer och sammanhang. Denna studie vill undersöka vilka faktorer som enligt fritidshemslärare kan påverka när fritidshem väljer att göra olika utflykter. LÄS MER

 3. 3. Fritidshemslärares upplevelser av naturen och dess betydelse för elevernas utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Daniel Håkansson; Anders Ordell Almqvist; [2019]
  Nyckelord :natur; utevistelse; lärande; hälsa; utveckling; utomhuspedagogik; utomhusmiljö; fritidshem; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fritidshemslärare upplevde naturen och vilken betydelse den har för elevernas utveckling och lärande. Studien är kvalitativ och sex fritidshemslärare har intervjuats på sex olika fritidshem. LÄS MER

 4. 4. En undersökning av upplevelsebaserat lärande och dess potential att främja språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Baleska; Alice Björkhill; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; pragmatism; sociokulturellt perspektiv; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning var att undersöka hur en skolas modell av upplevelsebaserat lärande var utformat och om det kunde främja språkutvecklingen för elever med annat modersmål än svenska. Vi arbetade fram tre frågeställningar: Vad menar lärarna är de grundläggande beståndsdelarna i upplevelsebaserat lärande? På vilket sätt menar lärarna att upplevelsebaserat lärande gynnar språkutvecklingen för andraspråkselever? samt vad upplever lärarna vara den största skillnaden för elevernas lärande av att arbeta med upplevelsebaserat lärande? Vi märkte snabbt att upplevelsebaserat lärande var ett outforskat område. LÄS MER

 5. 5. ”I solen är det varmt och i skuggan är det kallt!” En undersökning av huruvida det finns ett specifikt pedagogiskt arbetssätt på en uteförskola och i så fall i vilka avseenden?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Misbah Rashid Najam; Malin Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genom observationer och intervjuer synliggöra hur en uteförskola bedriver sin verksamhet samt huruvida det pedagogiska arbetet skiljer sig från traditionell förskoleverksamhet som huvudsakligen bedrivs inomhus. Bakgrunden för examensarbetet är att vi har tidigare erfarenheter av att utomhusvistelsen inte används lika pedagogiskt som inomhusvistelsen. LÄS MER