Sökning: "upplevelsebaserat lärande"

Visar resultat 16 - 20 av 61 uppsatser innehållade orden upplevelsebaserat lärande.

 1. 16. Elevers erfarenheter och upplevelser av friluftliv : En kvalitativ studie med killar i årskurs 7

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Palm Kristofer; [2016]
  Nyckelord :Outdoor living; Outdoor education; Outdoor activities and Physical Education.; Friluftsliv; idrott; skola; elever och pojkar.;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to find out what experience of outdoor activities, known as friluftsliv  in Sweden, pupils have and shed light on the perceptions they have about outdoor living. The study is based on focus group interviews with a total of ten guys in the seventh grade in primary school. LÄS MER

 2. 17. Dagis++ : En brygga mellan konkret och abstrakt matematik genom spel

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Linus Elofsson; Fredrik Selander; [2016]
  Nyckelord :Teaching; Game design; Preschool; Educational games; Mathematics; Lärande; Speldesign; Förskolan; Lärospel; Matematik;

  Sammanfattning : Under observationer av den nuvarande läro-spelsmarknaden upplevde vi att den nuvarande speldesignen som nyttjas inte använder spelmediets potential. Detta gjorde att vi började fundera hur spelmediet kan användas bättre för lärande? Vi fann i David A. LÄS MER

 3. 18. "Det kan sitta femton ungar och bara äta blåbär" : En undersökning om hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Abrahamsson; Jenny Häkänen-Muhanga; [2015]
  Nyckelord :Fri lek; Naturmiljö; Planerad verksamhet; Ramfaktorer; Upplevelsebaserad aktivitet; Upplevelsebaserat lärande; Utomhuspedagogik; Utomhusvistelse;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att dels ta reda på hur förskollärare tänker kring utomhus­vistelsens syfte. Syftet är även att utifrån de ramfaktorer som finns i verksam­heten, undersöka hur förskollärare arbetar med utomhuspedagogik. En kvalita­tiv ansats med semistrukturerade intervjuer har genomförts med åtta informan­ter. LÄS MER

 4. 19. Ett äventyr varje dag : en studie om hur äventyrspedagogik kan användas i den dagliga undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Fürst; [2015]
  Nyckelord :äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; utomhuspedagogik; idrott och hälsa; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att ta reda på hur lärare använder upplevelsebaserat lärande i undervisningen samt hur lärare och elever i grundskolans tidigare år upplever ett sådant arbetssätt.  Mina frågeställningar var följande:Hur kan man använda upplevelsebaserat lärande i den dagliga undervisningen?Hur upplever lärare och elever att det är att arbeta med äventyrspedagogik?MetodJag utförde kvalitativa intervjuer med en lärare och arton elever på en skola som deltagit i ett äventyr. LÄS MER

 5. 20. Insatser som möjliggör - berättelser från specialskolan för elever med grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :Kommunikation; delaktighet; lärande; scaffolding; utvecklingszon; grav språkstörning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Problemområde I läroplanerna beskrivs hur centralt språket är för kunskapsutveckling och identitetsskapande. Det är både ett mål för kunskapsutveckling och ett verktyg för lärande i skolan. Elever med grav språkstörning har en sårbarhet för språkburen undervisning och svårigheter med förståelse likväl som uttrycksförmåga. LÄS MER