Sökning: "upplevelsebaserat lärande"

Visar resultat 16 - 20 av 67 uppsatser innehållade orden upplevelsebaserat lärande.

 1. 16. Utomhuspedagogiken spelar roll : En studie om lärares syn på utomhuspedagogik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ritchie Moba; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Upplevelsebaserat lärande; Friluftsliv; Intelligent action;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med arbetet är att undersöka utomhuspedagogikens betydelse och vilken roll den ges av lärare i grundskolan.    Frågeställningar Vad anser lärare om utomhuspedagogik? Hur realiserar idrottslärare utomhuspedagogik i sin undervisning? Hur ser idrottslärare på inlärningseffekterna av utomhuspedagogik i jämförelse med idrottsundervisningen inomhus?   Metod Detta arbete har en kvalitativ ansats och datainsamlingen utfördes med hjälp av intervjuer av tre idrottslärare verksamma på olika skolor i Stockholm. LÄS MER

 2. 17. Tio vilda hästar till toppen - ett utvecklingsarbete om upplevelsebaserat lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Nilsson; Patricia Saksholm; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Miniäventyr; Upplevelsebaserat lärande; Utvecklingsarbete; Äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Av de erfarenheter vi har från förskolan har vi båda känt att upplevelsebaserat lärande inte alls har den centrala roll i verksamheten som vi anser att den borde ha. Därför är syftet med examensarbetet att vinna mer kunskap om ämnet dels för vårt eget framtida arbetssätt men även för andra att kunna ta del av. LÄS MER

 3. 18. Att arbeta med känslor i en akademisk kontext : Psykoterapihandledares berättelser om att arbeta med studentterapeuters affektmedvetenhet i handledning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefine Häggblad; Anna Johansson; [2016]
  Nyckelord :Affektmedvetenhet; psykoterapihandledare; handledning; studentterapeuter;

  Sammanfattning : Trots att affektmedvetenhet är en viktig terapeutisk färdighet är kunskapen om hur man kan arbeta med studentterapeuters affektmedvetenhet i handledning mycket begränsad. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur psykoterapihandledare arbetar med studentterapeuters affektmedvetenhet i handledning. LÄS MER

 4. 19. En resa till sagornas värld- om upplevelsebaserad pedagogik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Nydesjö; [2016]
  Nyckelord :dramatiserad rollek; emotioner; fantasi; förskola; teaterföreställning; upplevelsebaserad pedagogik; äventyrspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om, och i så fall hur, den fantasibaserade verklighet som skapas i upplevelsebaserad pedagogik, i det här fallet en teaterföreställning med uppföljningsarbete, kan stimulera barns känsloliv och lärande. Metoden är ett kvalitativt gestaltande arbete, en teaterföreställning, som fortsätter i ett upplevelsebaserat äventyr där åtta barn deltagit. LÄS MER

 5. 20. Att lära genom tiden : En analys av Kalmar läns museums tidsresor och dess pedagogiska värde utifrån Gagnés nine events of instruction

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kim Ebenhart; [2016]
  Nyckelord :Historia; tidsresor; rollspel; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the educational value of time travel role-play organized by Kalmar läns museum and how the method relates to the current curriculum Lgr11. This is done by examining the method using Gagné´s events of instruction and applying two theories represented by Vygotskij and Dewey. LÄS MER