Sökning: "upplevelsebaserat lärande"

Visar resultat 6 - 10 av 61 uppsatser innehållade orden upplevelsebaserat lärande.

 1. 6. Utveckling av barns sociala egenskaper genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Aras Mohammadi; [2018]
  Nyckelord :Idrott; lek; barns sociala egenskaper;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur viktig leken är för idrottsläraren när det gäller att påverka barnens sociala och emotionella utveckling under idrottslektionerna. Syftet är också ta reda på vad idrottslärare anser att barn kan utveckla för sociala egenskaper genom lek och andra former av fysisk aktivitet, samt hur motoriken kan påverka och bidra till att utveckla barnet socialt och emotionellt. LÄS MER

 2. 7. "Mamma, mamma, jag vågade titta på häxan" : En kvalitativ studie som utforskar äventyrspedagogik som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Sofia Allvin; Michaela Ellestad; [2017]
  Nyckelord :Pre school; adventure education; experiental learning; play and learning; frame factors; pedagogical method; Förskola; äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; lek och lärande; ramfaktorer; pedagogisk metod;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om äventyrspedagogik som metod där syftet är att utforska och bidra med förståelse för vad den pedagogiska metoden äventyrspedagogik innebär. Frågeställningarna som valdes ut för att svara upp till syftet berör hur och varför förskollärare arbetar med äventyrspedagogik, hur förskollärare ser på äventyrspedagogikens möjligheter att stimulera barns lek och lärande samt vilka pedagogiska utmaningar som finns i arbetssättet. LÄS MER

 3. 8. Upplevelsebaserat lärande ur lärarnas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Holgersson; Linnéa Holmgren; [2017]
  Nyckelord :andraspråkselever; begreppsutveckling; förkunskaper; ordförråd; pragmatismen; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling; stöttning; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftade till att undersöka en specifik modell som benämns Upplevelsebaserat lärande. Undersökningen skedde ur ett lärarperspektiv. Materialet samlades in via fyra intervjuer med fem lärare på skolan som utarbetat modellen. Materialet kom att analyseras utifrån den sociokulturella teorin och pragmatismen. LÄS MER

 4. 9. "Det är roligare att spela än att vara ute" : -Om elevernas inställning till utevistelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Hannah Fransén; Jacob Borgryd; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; äventyrspedagogik; experimental learining; upplevelsebaserat lärande;

  Sammanfattning : Denna studie baserad på aktionsforskning har som mål att skapa en positiv känsla kring utevistelse hos eleverna. Detta genom äventyrs- och utomhuspedagogik där eleverna möter ett upplevelsebaserat lärande. Utvecklingsarbetet genomfördes på en centralt placerad skola med god möjlighet till skogsmiljö. LÄS MER

 5. 10. Utomhuspedagogiken spelar roll : En studie om lärares syn på utomhuspedagogik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ritchie Moba; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; Upplevelsebaserat lärande; Friluftsliv; Intelligent action;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med arbetet är att undersöka utomhuspedagogikens betydelse och vilken roll den ges av lärare i grundskolan.    Frågeställningar Vad anser lärare om utomhuspedagogik? Hur realiserar idrottslärare utomhuspedagogik i sin undervisning? Hur ser idrottslärare på inlärningseffekterna av utomhuspedagogik i jämförelse med idrottsundervisningen inomhus?   Metod Detta arbete har en kvalitativ ansats och datainsamlingen utfördes med hjälp av intervjuer av tre idrottslärare verksamma på olika skolor i Stockholm. LÄS MER