Sökning: "upplevelser bemötande barn föräldrar"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden upplevelser bemötande barn föräldrar.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av omvårdnad när deras barn vårdas på sjukhus - En litteraturöversikt.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sanna Fredheim; Josefin Söderberg; [2020]
  Nyckelord :experiences; hospital care; literature review; nursing care; parents; föräldrar; litteraturöversikt; omvårdnad; sjukhusvård; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrars syn på omvårdnad styrs av känslor och skiljer sig mot sjuksköterskors syn på omvårdnad, som styrs av rutiner, arbetsstruktur, ideologiskt engagemang och den dagliga verksamhetens förutsättningar. Den skilda synen på omvårdnad orsakar lätt missförstånd och barriärer mellan föräldrar och sjuksköterskor som kan försämra föräldrars upplevelse av omvårdnad. LÄS MER

 2. 2. Deras speciella barn : Hur familjer med barn som har autismspektrumtillstånd upplever vården

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Persson; Emma Rosén; [2020]
  Nyckelord :Autism spectrum disorder; care; children; experience; parents; Autismspektrumtillstånd; barn; föräldrar; upplevelse; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd är en komplex neuroutvecklingsstörning och är ett samlingsnamn för tillstånd som innebär en begränsning i barnens utveckling gällande en ömsesidig kommunikation, intressen och socialt samspel. Familjer till barn med autismspektrumtillstånd kan uppleva oro och stress när de behöver söka vård. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av vårdpersonalens bemötande : utifrån begreppet delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Loinder; Susanna Weinstock; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; bemötande; partnerskap; information; kommunikation; pediatrik;

  Sammanfattning : Författarnas syfte är att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i barnets vård genom mötet med vårdpersonal. Examensarbetet bygger på Fribergs modell av en allmän litteraturstudie för att skapa en överblick utifrån befintlig forskning inom berört ämne. Analysen resulterar i två teman där sju subteman ingår. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av omvårdnaden när barn vårdas - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anita Shiasi Arani; Michaela Forslund; [2020]
  Nyckelord :Experience; literature review; nursing; parents; and hospital care; Föräldrars upplevelse; litteraturöversikt; omvårdnad; sjukhusvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas cirka 10.000 barn och ungdomar på sjukhus per år. Att vara förälder till ett barn som vårdas på sjukhus väcker känslor. I slutet av 1800-talet ansågs föräldrarnas närvaro ha en negativ inverkan på barnets behandlingsprocess och familjen var därför separerade under barnets tid på sjukhuset. LÄS MER

 5. 5. Se mig, hör mig - Föräldrars upplevelser av sin betydelse för sitt barn under sjukhusvistelsen på en pediatrisk vårdavdelning: En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Beatrice Christensson; [2020]
  Nyckelord :Föräldrar; trygghet; upplevelse; information; familjecentrerad vård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Genom Platt reformen och barnkonventionen samt NOBABs föreskrifter har nu barnet rätt till att ha sin förälder hos sig på sjukhuset dygnet runt, från att det tidigare inte var tillåtet för en förälder att vara hos sitt barn. LÄS MER