Sökning: "upplevelsevärden"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet upplevelsevärden.

 1. 1. Tätortsnära skog för människans hälsa : ett arbete om den tätortsnära skogens upplevelsevärden och dess betydelse för sinnesstämningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Josefine Norgren; Johanna Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Tätortsnära skog; Sinnesstämning; Upplevelsevärden; Hälsofrämjande; Mental återhämtning; Skog;

  Sammanfattning : Vi lever i en alltmer hektisk vardag där det är brist på tid för återhämtning, vilket har visat sig leda till ökad stress och mental utmattning. Forskningen har dock visat att naturmiljön kan bidra till mental återhämtning och att vissa karaktärer i naturen, så kallade upplevelsevärden, är viktiga för att främja återhämtningsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Petra Niskanen; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Sammanfattning : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). LÄS MER

 3. 3. Naturlika planteringar med upplevelsevärden : en studie om vegetationsstrukturens betydelse för stadens gröna rum

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nathalie Nessmar; [2022]
  Nyckelord :urban grönska; naturlik plantering; upplevelsevärden; vegetationsstruktur;

  Sammanfattning : Naturlika planteringar utgör en stor del av den vardagsgrönska som människor möter i staden. Planteringarna anlades på 60- och 70-talet som ett komplement till stadens finparker, med ett löfte om upplevelserik grönska och låga skötselkostnader. LÄS MER

 4. 4. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Nyckelord :kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Sammanfattning : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. LÄS MER

 5. 5. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Lindqvist; Louise Emilson; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stress; miljöpsykologi; upplevelsevärden; vegetation; hållbarhet; restorativa värden;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat markant världen över och är idag en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. Inom landskapsplanering syns samband mellan det försämrade måendet och minskandet av gröna ytor när städer förtätas. LÄS MER