Sökning: "uppmärksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 2870 uppsatser innehållade ordet uppmärksamhet.

 1. 1. Presumtionsreglernas vara eller icke vara. En studie om de föräldraskapspsrättsliga presumtionsreglernas relevans i dagens samhälle med utgångspunkt i grunden för reglerna samt principen om barnets bästa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Siling; [2022-02-04]
  Nyckelord :Rättsligt föräldraskap; Fastställande av rättsligt föräldraskap; Faderskap; Föräldraskap; Faderskapspresumtion; Föräldraskapspresumtion; Äktenskap; Sambo; Barnkonventionen; Barnets bästa; Biologisk förälder; Genetisk förälder; Social förälder;

  Sammanfattning : Ett barn som föds av kvinna som är gift med en man kommer direkt vid födseln få två rättsliga föräldrar. ”Pater est quem nuptiae demonstrant,” som i svensk rätt benämns som faderskapspresumtionen, härstammar från den romerska rätten och har varit gällande i svensk rätt i över 100 år. LÄS MER

 2. 2. Nyfikenhet, uppmärksamhet och displayer : Hur man med hjälp av en interaktiv offentlig display väcker människors intresse till att fortsätta interagera med en tjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Miriam Kalicinski; Sofie Bilberg; [2022]
  Nyckelord :Intresseväckande; uppmärksamhet; interaktiva offentliga displayer; User Experience Design;

  Sammanfattning : Många saker i människans vardag konkurrerar om att fånga våran uppmärksamhet. På grund av detta kan det tillkomma svårigheter i att upprätthålla både den medvetna samt omedvetna uppmärksamheten. Uppmärksamheten är dock nära sammankopplad till känslan av intresse och kan öka när människan upplever något som intressant. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 4. 4. Att främja fonologisk medvetenhet och förmåga hos yngre barn : Uttalanden från sex förskollärare om förhållningssätt och aktiviteter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karolina Jansson; Samira Karakurt; [2022]
  Nyckelord :Fonologisk medvetenhet och förmåga; material; förskollärarnas förhållningssätt och medvetenhet; interaktion; delad uppmärksamhet stöttning; proximal utvecklingszon och artefakt;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie är baserad på fokusgruppsamtal med förskollärare från tre olika förskolor och syftar till att undersöka förskollärares erfarenheter av att arbeta didaktiskt med förskolans yngsta barn (1–3 år) och deras fonologiska medvetenhet och förmågor. I relation till aktuell forskning diskuterar studien vad förskollärares förhållningssätt kring fonologisk medvetenhet och förmågor har för betydelse för att erbjuda ett didaktiskt språkfrämjande arbete. LÄS MER

 5. 5. Attention based Knowledge Tracing in a language learning setting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sebastiaan Vergunst; [2022]
  Nyckelord :Knowledge Tracing; Exercise Recommendation; Personalised Learning; Recurrent Neural Network; Attention; Self-Attention; Exercise Embedding; Kunskapsspårning; Övningsrekommendation; Personligt Anpassad Inlärning; Rekurrenta Neurala Nätverk; Uppmärksamhet; Självuppmärksamhet; Övningsembedding;

  Sammanfattning : Knowledge Tracing aims to predict future performance of users of learning platforms based on historical data, by modeling their knowledge state. In this task, the target is a binary variable representing the correctness of the exercise, where an exercise is a word uttered by the user. LÄS MER