Sökning: "upprepad mätning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden upprepad mätning.

 1. 1. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER

 2. 2. Preoperative training of pigs used for kidney transplantation research : refinement of postoperative procedure

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anneli Rydén; [2017]
  Nyckelord :urine; blood sampling; stress-free; nursing; swine; catheterization;

  Sammanfattning : The use of pigs as a preclinical model has increased dramatically the last decades. The specie´s unique anatomy and physiological features make it an appropriate transplantation study model for humans. In human medicine, kidney transplants have been established as the best and most cost-effective treatment for people with end-stage renal failure. LÄS MER

 3. 3. UNG: Allians i vägledd iKBT för ungdomar med depression och samsjuklighet : - En prediktionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi; Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Jenny Holmlund; Johanna Lindegaard; [2017]
  Nyckelord :Allians; chatt; depression; ungdomar; UNG; internetbehandling; iKBT; vägledd; prediktion;

  Sammanfattning : Inom ramen för UNG-projektet avsåg föreliggande studie undersöka alliansens betydelse i vägledd iKBT för ungdomar mellan 15-19 år med depression och samsjuklighet. Vidare ämnade studien undersöka alliansens utveckling under behandlingens gång. LÄS MER

 4. 4. Den högkänsliga personens hälsa och koppling till naturen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Nina Lutvica; [2015]
  Nyckelord :highly sensitive person; sensory processing sensitivity; nature-based therapy; mindfulness; rumination; högkänslig personlighet; högkänslighet; naturbaserad terapi; medveten närvaro; grubbleri;

  Sammanfattning : Högkänslighet, eller så kallad sensory-processing sensitivity (SPS), har beskrivits som ett personlighetsdrag där individen bearbetar sensorisk information på ett djupare och starkare sätt än personer som inte är högkänsliga. Syftet med den aktuella studien var att, med hjälp av självskattningsformuläret ”the Highly Sensitive Person Scale”(HSP), undersöka högkänslighet mot skattningar av naturen (NR, NR-Self, NR-Perspective, NR-Experience), grubbleri (RRQ-Rumination) och självreflektion (RRQ-Reflection), subjektivt välbefinnande (WHO) och upplevelser av mindfulness (MAAS). LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan prokrastinering och upplevd stress : Effekter av cognitive behavioral stress management i stor grupp hos sjuksköterskestudenter

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Emelie Vetso; [2015]
  Nyckelord :procrastination; intervention; stress; nursing students; cognitive behavioral stress;

  Sammanfattning : Prokrastinering innebär att individen trots medvetenhet om negativa konsekvenser skjuter upp en handling. Den bidrar till stress, färre hälsofrämjade beteenden och sämre prestation. Demografiska faktorer och pågående utbildning påverkar sannolikheten för prokrastinering. LÄS MER