Sökning: "uppsägning avtal"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden uppsägning avtal.

 1. 1. Riktlinjer för implementering av regelverken FAR och DFARS i inköpsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Larsson; [2018]
  Nyckelord :Inköpsprocess; statlig upphandling; regelverk;

  Sammanfattning : Den amerikanska staten är världens största konsument av varor och tjänster och är därmed en väldigt viktig kund för många företag i länder runt om i världen. För att anskaffa varor och tjänster på det mest ekonomiska och effektiva sättet, har staten utvecklat en egen inköpsprocess. LÄS MER

 2. 2. Det blev inte som planerat - En utredning om avbeställning och dess förhållande till hävning i entreprenadavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Wackå; [2016]
  Nyckelord :entreprenadrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Beställarens rätt att avbeställa arbeten när denne ingått ett entreprenadavtal med avtalsgrund i AB 04 utreds och analyseras i denna uppsats. Vidare undersöks förhållandet mellan avbeställning och hävning. Detta görs med hjälp av en traditionell rättsdogmatisk metod. LÄS MER

 3. 3. Avslutande av upphandlade kontrakt - Implementeringen av artikel 73 i direktiv 2014/24/EU i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filip Odell; [2016]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; Förmögenhetsrätt; Förvaltningsrätt; Offentlig upphandling; Public procurement; avslutande; hävning; uppsägning; ogiltighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Public procurement law is often described as part civil law and part public law. The public procurement regulation has despite this traditionally been viewed as primarily regulating the procedure of public procurement, and thus without any influence on national contract law. LÄS MER

 4. 4. I väntan på dödsdom : medarbetarens upplevelser av uppsägning i samband med omförhandlingen av offentliga upphandlingar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Matilda Dahllöf; Sara Malm; Jakob Zetterberg; [2016]
  Nyckelord :offentlig upphandling; organisationsdöd; psykologiska kontraktet; anställningsotrygghet;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur offentligt kontrakterade medarbetare på utbildningsföretaget Lernia upplever situationen i samband med att de blir uppsagda med anledning av att deras upphandlade avtal snart löper ut. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer och i resultatet framkom att respondenternas upplevelser skiljde sig beroende på hur de, utifrån organisatoriska och individuella faktorer, tolkade och hanterade hotet mot anställningen. LÄS MER

 5. 5. Hur gör svenska fackförbund vid uppsägningar med anledning av arbetsbrist? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Irma Pelo Hallqvist; [2016]
  Nyckelord :arbetsbrist; uppsägning; samverkan; förhandling; fackförbund; LAS; MBL;

  Sammanfattning : Lagstiftaren har skapat Lagen om anställningsskydd (LAS) för att skydda de arbetstagarna som arbetat längst i företaget och mot godtycke. Det har blivit allt vanligare att avtala bort LAS, vid uppsägning av personal på grund arbetsbrist. Istället används Medbestämmandelagen (MBL). LÄS MER