Sökning: "uppsägning avtal"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden uppsägning avtal.

 1. 1. Arrenderättens förverkande - grunder för upphörande och skillnader beroende på hur arrendet klassificeras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Malin Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :arrendator; klassificering; besittningsskydd; dispositiv; förverkande; generalklausul; jordägare; nyttjanderätt; upphörande; uppsägning; ringa betydelse; semidispositiv; självinträde; synnerlig vikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leaseholds that ceases due to forfeiture rarely happens. In order to successfully claim the cease of leasehold due to forfeiture, the violation needs to be significant. Swedish Land and Cadastral Legislation (Land Code) contains the grounds of forfeiture and it also states that the matter needs to be more than minor importance. LÄS MER

 2. 2. När får arbetsgivare omplacera arbetstagare? - En undersökning av arbetsgivares och arbetstagares rättigheter respektive skyldigheter i två omplaceringssituationer inom privat sektor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Gynnerstedt; [2020]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; omplacering av arbetstagare; relocation of workers; civilrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Within the Swedish labor law system, there are mainly two types of relocation situations. The first is that employers, by virtue of their management right, can relocate employees within the framework of their work obligation. This can be done without any imminent risk of termination of employment. LÄS MER

 3. 3. Samverkan för ökad flexicurity : Ett förslag till hur flexicurity kan skapas inom ramen för den svenska modellen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Rebecka Grafström; Johanna Säll; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges regering med samarbetspartier har lagt fram ett förslag, i det så kallade Januariavtalet, om att modernisera den svenska arbetsrätten genom att bland annat utöka turordningsreglerna och göra det billigare för mindre företag att säga upp personal. Det är inte ett oproblematiskt förslag eftersom den svenska modellen bygger på tripartism där staten visserligen ska stiftar lagar och se till att systemet fungerar - men ska sedan hålla sig i bakgrunden och låta fack- och arbetsgivarorganisationer förhandla om villkor och avtal. LÄS MER

 4. 4. Riktlinjer för implementering av regelverken FAR och DFARS i inköpsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Malin Larsson; [2018]
  Nyckelord :Inköpsprocess; statlig upphandling; regelverk;

  Sammanfattning : Den amerikanska staten är världens största konsument av varor och tjänster och är därmed en väldigt viktig kund för många företag i länder runt om i världen. För att anskaffa varor och tjänster på det mest ekonomiska och effektiva sättet, har staten utvecklat en egen inköpsprocess. LÄS MER

 5. 5. Det blev inte som planerat - En utredning om avbeställning och dess förhållande till hävning i entreprenadavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Wackå; [2016]
  Nyckelord :entreprenadrätt; avtalsrätt; förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Beställarens rätt att avbeställa arbeten när denne ingått ett entreprenadavtal med avtalsgrund i AB 04 utreds och analyseras i denna uppsats. Vidare undersöks förhållandet mellan avbeställning och hävning. Detta görs med hjälp av en traditionell rättsdogmatisk metod. LÄS MER