Sökning: "uppsägning på grund av sjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden uppsägning på grund av sjukdom.

 1. 1. Anställningsskyddet vid sjukdom - Sammandrabbningen mellan arbetsgivarens uppsägningsrätt och arbetstagarens förstärkta anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :André Kelmendi Jansson; Björn Moberg; [2022]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; anställningsskydd; rehabilitering; intresseavvägning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det talas ofta om att arbetstagare i Sverige har ett av de bästa skydden mot godtyckliga uppsägningar jämfört med resten av världen. När arbetsgivarens rehabiliteringsansvar infördes i början av 1990-talet medförde detta i sin tur flera nya skyldigheter för arbetsgivaren och arbetstagarnas ställning förstärktes ytterligare. LÄS MER

 2. 2. Hur långtgående är arbetsgivarens rehabiliteringsansvar? - En jämförelse mellan fysisk arbetsskada och alkoholberoende av sjukdomskaraktär

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ludvig Forssman; Evelina Hofstedt; [2022]
  Nyckelord :Rehabiliteringsansvar; alkoholberoende av sjukdomskaraktär; fysisk arbetsskada; förstärkt anställningsskydd; saklig grund.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att förstå hur långtgående arbetsgivarens rehabiliteringsansvar är vid sjukdom och mer specifikt jämförs alkoholberoende av sjukdomskaraktär med fysisk arbetsskada. Vidare har vi valt att rikta in oss på arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett civilrättsligt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vid sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Popovic; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; uppsägning; sjukdom; rehabiliteringsskyldighet; arbetsanpassning; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the employer’s obligation for adjustment interventions and re-employment before a dismissal can take place. The essay will mainly analyse the employer’s responsibility for adjustment interventions and re-employment of ill employees. LÄS MER

 4. 4. Alkohol i arbetslivet - En undersökning om anställningsskydd och rehabiliteringsskyldighet när alkoholbruk går ut över arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Magnusson; [2018]
  Nyckelord :alkohol; arbetsrätt; missbruk; rehabilitering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en arbetstagares alkoholbruk går ut över arbetsprestationen så ligger det i arbetsgivarens intresse att åtgärda det, antingen genom att se till att arbetstagarens arbetsprestation blir bättre igen eller genom att avbryta anställningen. I svensk arbetsrättslagstiftning är det dock viktigt att särskilja på om en arbetstagare isåfall lider av en alkoholsjukdom eller inte. LÄS MER

 5. 5. Arbetsdomstolens bedömning av uppsägning och avsked i fråga om alkohol- och narkotikamissbruk - En rättsfallsstudie av Arbetsdomstolens domar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Christina Wikström; Charlotte Esbjörnsson; [2017]
  Nyckelord :narkotikamissbruk.; alkoholmissbruk; avsked; uppsägning; Arbetsdomstolen; Rättsfallstolkning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsmarknadens parter är eniga om att missbruk skapar svår problematik på arbetsplatsen. Likväl menar parterna att arbetsplatsen är en social arena där den missbrukande arbetstagaren kan få hjälp. LÄS MER