Sökning: "uppsåtsprövning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet uppsåtsprövning.

 1. 1. Han ser rött, men ser han? - En kritisk analys av bevisning av uppsåt med särskilt fokus på självförvållat rus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självförvållat; rus; rusläran; socialkonstruktivism; textanalys; self-induced intoxication; intent; uppsåt; bevisning; NJA 2011 s. 563; oaktsamhet; inkoherens; mens rea; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För närmare åtta år sedan, 2011, ändrade Högsta domstolen (HD) sin tidigare praxis avseende tolkningen av 1 kap. 2 § andra stycket brottsbalken (BrB) – alltså det lagrum som reglerar uppsåt vid självförvållat rus. Den nya tolkningen innebar att uppsåt i dessa fall skulle behandlas enligt vanliga regler om uppsåt. LÄS MER

 2. 2. Brott och psykisk störning - Är domstolen konsekvent i sin bedömning av psykiskt störda lagöverträdare?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Olsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; psykisk störning; ansvar; påföljd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : For a long time, crime and mental disorder have been the subject of discussion due to the difficulties a mental disorder may entail in the law enforcement. Since the abolition of the accountability condition regarding the introduction of the Swedish Penal Code in 1965, the treatment of mentally disturbed offenders has been transferred from the responsibility section to the penalty section. LÄS MER

 3. 3. ME TARZAN YOU JANE? Bevisvärdering och uppsåtsprövning vid påstådda kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Diana Klapcic; [2013]
  Nyckelord :Genusteori; Criminal Law; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks bevisvärdering och uppsåtsprövning vid kränkningar av den sexuella självbestämmanderätten och den sexuella integriteten. I relation till detta analyseras konstruktionen av ”mannen” respektive ”gärningsmannen” i de aktuella hovrättsdomarna. LÄS MER

 4. 4. Medvetenhet och uppsåt vid allvarlig psykisk störning - En studie om prövningen av uppsåt i mål med allvarligt psykiskt störda lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Ingered; [2011]
  Nyckelord :Medvetenhet; uppsåt; uppsåtsprövning; psykisk störning; tillräknelighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Psykiskt störda lagöverträdare har i alla tider särbehandlats straffrättsligt på ett eller annat sätt. I Sverige sker den särbehandlingen vid påföljdsbestämningen vilket innebär att en allvarligt psykiskt störd lagöverträdare inte ska dömas till fängelse om inte särskilda skäl föreligger. LÄS MER

 5. 5. Vilja, insikt och likgiltighet. Om uppsåt och bevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Pettersson; [2003]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett av syftena med uppsatsen är att granska hur bevisning av uppsåt förhåller sig till de principer som gäller för bevisning i allmänhet. Ett annat syfte är att se på olika varianter av uppsåt ur bevisperspektiv. I avsnitt två redogör jag för den idéhistoriska bakgrunden till den moderna uppsåtsläran. LÄS MER