Sökning: "uppsala kommun skola"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden uppsala kommun skola.

 1. 1. Det fria grundskolevalet och skolsegregation i Uppsala kommun : En undersökning kring elevers preferenser vid valet av högstadium och hur dessa är relaterade till elevernas bakgrund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sanna Regnéll; Kerstin Axelsson; [2021]
  Nyckelord :skolsegregation; skolval; högstadium; socioekonomisk status; etnicitet;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar undersöka elevers preferenser vid val av högstadium och om dessa preferenser skiljer sig beroende på elevernas bostadsområdes socioekonomiska och etniska karakteristika. Uppsatsen är baserad på svar från en enkätstudie riktad till högstadieelever inom Uppsala kommun samt på en insamling av statistisk områdesdata. LÄS MER

 2. 2. För alla skolbarns säkerhet : En studie vid Nya Westerlundska gymnasiet i Enköpings kommun

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Sanna Hell; Hanna Åkermark; [2021]
  Nyckelord :Social hållbarhet; säkerhet; LOU; Agenda 2030; offentlig upphandling; administrativa föreskrifter; skolbarn; ungdomar; skola; gymnasieskola; förskola; byggproduktion; tung trafik; säker skolväg; damm; buller;

  Sammanfattning : All children should be safe when walking to or from school as well as around the school area.When there is a constructions site near the school or in close connection to the schoolyard therecan be significant problems with safety. LÄS MER

 3. 3. Mottagandet av nyanlända elever : En intervjustudie om mottagande och inkludering ur lärare och rektorperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Meri Samsonyan; Sona Qatanani; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats handlar om mottagandet av nyanlända elever och inkluderar fyra svenska skolor i en medelstor kommun i Sverige. Syftet med uppsatsen är att belysa och analysera nyanlända elevers mottagning och inkludering i fyra svenska skolor. LÄS MER

 4. 4. Elevers geografiska tillgänglighet : En studie om gymnasieskolor och dess elever i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Paulsson; [2020]
  Nyckelord :Geografisk tillgänglighet; fågelväg; nätverksavstånd; circuity;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen studeras samband mellan elevers geografiska tillgänglighet till gymnasieskolor och antagningsbetyg respektive elevers socioekonomiska bakgrund i Uppsala kommun. Dessutom studeras metodvalet vid beräkningarna av elevers geografiska tillgänglighet för att se vilken påverkan olika operationaliseringar av begreppet avstånd har på resultatet. LÄS MER

 5. 5. Individ och skolmåltid : En kvalitativ studie om kostansvarigas syn på vegankostens plats i den kommunala grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Isabelle Björkman; Lina Forslund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Intresset för veganism har senaste åren ökat i Sverige och likaså har specialkoster i grundskolan. Skolmåltiden i grundskolan ska enligt skollagen vara näringsriktig, kostnadsfri och säker, men inga tydliga riktlinjer finns kring bemötandet av önskemål baserade på etiska ställningstaganden. LÄS MER