Sökning: "uppsala teologi"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden uppsala teologi.

 1. 1. Svenska kyrkan - en politisk aktör? : En argumentationsanalys av 2000-talets mediedebatt utifrån Martin Luthers tvåregementslära

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Veronica Pålsson; [2020]
  Nyckelord :Two kingdoms doctrine; Church of Sweden; religion and politics; Martin Luther; political actor.;

  Sammanfattning : There is no consensus on whether Church of Sweden should comment on political issues and participate in the political debate or not. The opponents argue that religion and politics should be kept apart, while others claim it is the duty of the church to raise its voice on political issues when it witnesses injustice and oppression. LÄS MER

 2. 2. Hopp som dygd och kraft. : En innehållsanalys av hur hopp förmedlas i uppbyggelselitteratur skriven i Sverige respektive Sydafrika.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sofia Oreland; [2020]
  Nyckelord :hopp; interkulturell teologi; teoriutveckling; Sverige; Sydafrika; uppbyggelselitteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur författare på 2010-talet från en ekumenisk huvudfåra i Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare. Utifrån två delvis kompletterande teorier om kristet hopp har jag format en teoretisk modell om ansvarsfullt hopp som tillsammans med frågeställningar utgjort ett analysredskap i läsningen av mitt källmaterial. LÄS MER

 3. 3. Nordisk diakoniforskning 2015 - 2019 : Kunskapsläge och forskningssammanhang

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Lena Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :deacon; diaconia; christian social practice; literature review; diaconia studies; diaconia research; Church of Sweden; Mixed Methods Research Synthesis; MMRS; diakoni; diakon; diakoniforskning; forskningsöversikt; nordisk; praktisk teologi; Norden; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : Diaconia research in the Nordic countries 2015-2019 This master thesis is a systematic literature review of the field of diaconal research in the Nordic countries during the period 2015 - 2019. I have conducted a Mixed Methods Research Synthesis on 134 selected titles, corresponding to the search protocol. LÄS MER

 4. 4. Vem säger de att jag är? : Om kristusbilder i herdabrev från 2000-talet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Magdalena Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Jesus Christ; Christology; Christ; depiction; pastoral letters; Swedish bishops; hermeneutics; Wolfhart Pannenberg; Ola Sigurdson; Jesus; Kristus; kristusbilder; kristologi; herdabrev; svenska biskopar; hermeneutik; Wolfhart Pannenberg; Ola Sigurdson;

  Sammanfattning : Purpose: In this essay a limited and specific selection of Swedish pastoral letters, has been used in order to describe and analyze various depictions (images) of Christ. Furthermore, the similarities as well as the differences between the depictions, will be noted. LÄS MER

 5. 5. Vilken syn på tro uttrycker Halldorf och Sturmark i den svenska mediedebatten?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Systematisk teologi med livsåskådningsforskning

  Författare :Hanna Isaksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER