Sökning: "uppsala"

Visar resultat 1 - 5 av 34715 uppsatser innehållade ordet uppsala.

 1. 1. How are Swedish healthcare companies entering and operating on the Japanese market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Börjesson; Jonathan Sarge; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Japanese healthcare market is full of hinders and barriers for foreign companies. These prevents new companies from entering the market unless they have the resources to spend on adapting to the Japanese market. Despite these hinders and barriers Japan continues to be a market which most healthcare companies wants to enter. LÄS MER

 2. 2. Drucken och footlöös - Kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lukas Johansson; [2022-02-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min c-uppsats har handlat om kyrkans kamp mot dryckenskap under 1600-talets Sverige. Frågeställningen har varit vad kyrkan gjorde åt dryckenskapen både bland allmogen och prästerskapet, om det var någon skillnad mellan teori och praktik, förändring över tid och om Sverige passar in i övriga europa gällande attityder och åtgärder. LÄS MER

 3. 3. Torgny Lindgrens Ormens väg på hällebergeti gymnasieskolans svenskundervisning? : En studie om en romans didaktiska potential för kombinerad undervisning om värdegrund och ämneskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Westergren; [2022]
  Nyckelord :Pedagogik; Torgny Lindgren; Litteratur; Didaktik; Värdegrund; Kunskapsuppdrag; Skola;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Torgny Lindgrens roman Ormens väg på hälleberget och dess didaktiska potential vad gäller det dubbla uppdraget i skolan. Inledningsvis avhandlas en rad teoretiska förhållningssätt vad gäller den rådande synen på såväl läsning som skönlitteraturens relation till läsaren. LÄS MER

 4. 4. Fibonaccitalen och matristeori : Fibonacci Numbers and Matrix Theory

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Haya Hendi; [2022]
  Nyckelord :talföljd; determinanter; egenvärden; egenvektorer; inverser; minimerande och maximerande matriser; absolut dominanta vektorer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera kopplingar mellan Fibonaccitalen och matristeori. Det matematiska innehållet utgår till största delen från artikeln A contribution to the connections between Fibonacci numbers and matrix theory, skriven av Miriam Farber och Abraham Berman. LÄS MER

 5. 5. Vägen till framtida karriär : En kvalitativ undersökning om utrikesfödda syriska studentersupplevelser av utmaningar och möjligheter vid högre studier i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Habbo Jero; [2022]
  Nyckelord :Språksvårigheter; utrikesfödda studenter; högre studier; utmaningar; motivation; självtilltro.;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka ett antal syriska universitetsstudentersupplevelser av utmaningar och möjligheter under genomförandet av högre studier i Sverige.Den genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med sex kvinnligauniversitetsstudenter som läser samhällsvetenskapliga program i Sverige. LÄS MER