Sökning: "uppsats ämne marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden uppsats ämne marknadsföring.

 1. 1. Musikfans varumärkeslojalitet ur ett konsumentperspektiv : En kvalitativ studie om hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet till artister.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Adam Backman; Sebastian Müller; [2021]
  Nyckelord :Brand loyalty; music fans; engagement; loyalty; fandom; Instagram.; Varumärkeslojalitet; musikfans; engagemang; lojalitet; fandom; Instagram.;

  Sammanfattning : I takt med den digitala revolutionen som musikindustrin genomgått, har frågor angående hur musikfans online blir lojala mot artister framgått och skapat ämne för diskussion. Syftet med denna uppsats är att utveckla en djupare förståelse för hur musikfans online skapar varumärkeslojalitet genom gemensamt engagemang. LÄS MER

 2. 2. "Är man med i leken får man leken tåla..."

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Alm; Therese Jutendahl; Rebecca Åbom; [2021]
  Nyckelord :Individanpassad marknadsföring; Acceptans; Integritet; Gränsdragning; Generation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Är man med i leken får man leken tåla…”. En fenomenologisk studie av olika generationers uppfattning om individanpassad marknadsföring ur ett integritetsperspektiv Seminariedatum: 14/1 2021 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Alm, Therese Jutendahl och Rebecca Åbom Handledare: Peter Svensson Fem nyckelord: Individanpassad marknadsföring, Acceptans, Integritet, Gränsdragning, Generation Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra med en djupare förståelse för och ny kunskap kring gränsen mellan accepterad och integritetskränkande individanpassad marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Relationsmarknadsföringens paradox

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Andrén; Ella Brax; Johan Larsson; [2021]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Cancel culture; Antropomorfisering; Konsumentvarumärkesrelationer; Generation Z; Relationship marketing; Anthropomorphism; Consumer-brand relationships; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: “Relationsmarknadsföringens paradox”. En tolkande fenomenologisk analys av hur cancel culture förstås ur ett relationsmarkandsföringsperspektiv. Seminariedatum: 3/6 2021 Ämne/kurs: FEKH29, Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå. LÄS MER

 4. 4. Hur framhåller företag traditioner?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Jasim al Koufaishi; Jenny Söderlund; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföring; tradition; ritual; konsumtion; kulturell mening; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Hur framhåller företag traditioner? En kvalitativ studie av hur företag använder och skapar traditioner och ritualer i marknadsföringssyfte. Seminariedatum: 2020-06-03 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sandra Jasim Al Koufaishi, Jenny Söderlund Handledare: Oskar Christensson Fem nyckelord: Marknadsföring, tradition, ritual, konsumtion, kulturell mening Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka och förstå hur företag knyter an fenomen till sitt varumärke, samt huruvida företags användning och skapande av traditioner och ritualer påverkar konsumentbeteenden. LÄS MER

 5. 5. Att köpa en livsstil : en kvalitativ studie om studenters upplevda konsumtion och medieanvändning

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Fredrica Mattsson; Pontus Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Influencer; Instagram; modern konsumtion; studenter; smak; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att beskriva och redogöra för hur kvinnliga studenter i Lund upplever sina konsumtionsvanor i relation till den marknadsföring som bedrivs på Instagram år 2019, samt vad som anses vara god smak på Instagram bland urvalsgruppen. Vår uppsats lyfter fram tidigare forskning, tar upp Pierre Bourdieus teori om kapital, smak, habitus, fält och Colin Campbells tankar om hedonistisk konsumtion samt presenterar resultatet utifrån fem djupintervjuer med kvinnliga studenter. LÄS MER