Sökning: "uppsats åk 9"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden uppsats åk 9.

 1. 1. Att utveckla språk i ämnet slöjd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anders Wijk; [2016]
  Nyckelord :Artefakter; kommunikation; lärande; slöjd; språk; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var för det första att undersöka om slöjdlärare medvetet planerade sin undervisning för att stödja elevers språkutveckling enligt läroplanens kursplan och riktlinjer. För det andra var det att undersöka om och hur de upplever att de utvecklar elevernas språk. LÄS MER

 2. 2. Vad spelar roll? : Vad spelar,enligt några elever i åk 9, roll för att musikundervisningen i grundskolans senare år ska fungera ?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Rune Bertilsson; [2016]
  Nyckelord :musicerande i grundskolan; delaktighet; elevinflytande; sammanhang; relevans; meningsfullhet; musikundervisning;

  Sammanfattning : Abstract.   Vad spelar roll ?   ( What matters ? )   Vad spelar, enligt några elever i åk 9, roll för att musikundervisningen i grundskolans senare år  ska fungera?   (What matters in the teaching of music, according to some students in the 9th grade?)       Jag har märkt att det råder ganska olika traditioner eller förutsättningar på olika skolor avseende en hel del ämnen, inklusive musikämnet. LÄS MER

 3. 3. Formativ bedömning i matematik : En kvalitativ intervjustudie om formativ bedömning med matematiklärare i årskurs 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Larsson; [2015]
  Nyckelord :education; formative assessment; grade 7-9; mathematics; formativ bedömning; matematik; undervisning; åk 7-9;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka arbetssätt som verksamma matematiklärare använder för att arbeta med formativ bedömning. Syftet är även att undersöka vilka effekter på elevernas lärande de upplever att arbetssätten har samt vilka svårigheter de upplevt med att implementera formativ bedömning. LÄS MER

 4. 4. Att undervisa mellan raderna : Fyra lärares beskrivningar av undervisning i och bedömning av läsförståelse i åk 7-9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lisa Engblom; [2014]
  Nyckelord :explicit undervisning; formativ bedömning; läsförståelse; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Sammandrag Föreliggande uppsats ämnar undersöka hur fyra svensklärare i grundskolans senare år uppfattar och beskriver att de arbetar med undervisning i läsförståelse, samt bedömning av läsförståelse i grundskolans årskurser 7-9. Datamaterial samlades in via halvstrukturerade intervjuer med fyra lärare, samtliga aktiva i grundskolans årskurs 7-9. LÄS MER

 5. 5. Kristendomsdiskurser i skolböckers behandling av livsfrågor - möjligheter och begränsningar i elevens livsåskådningsprocess : En textanalytisk undersökning av skolböcker utgivna efter 2011 års kursplan för åk 7-9 i ämnet religionskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elisabeth Moritz; [2013]
  Nyckelord :Skolböcker; Diskursanalys; Kristendom; Kristendomsdiskurser; Livsfrågor;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kristendomen konstitueras när text i ett antal skolböcker utgivna efter 2011 års kursplan för åk 7-9 behandlar livsfrågor. Studien tar ansats i ett diskursanalytiskt perspektiv grundat i diskursteori samt John Deweys transaktionsbegrepp. LÄS MER