Sökning: "uppsats depression"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden uppsats depression.

 1. 1. Äldre kvinnors och mäns upplevelser av depression – En systematisk litteraturstudie med ett folkhälso- och genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Anna Lundquist; [2020-04-21]
  Nyckelord :depression; äldre; upplevelse; genus; folkhälsa; depression; aged; experience; gender; public health;

  Sammanfattning : Background: The lifespan of the elderly has increased, which entails a larger aged population than before. According to a Swedish study, the probability of falling ill with depression in your lifetime is about 30 percent for women and about 20 percent for men. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet & välmående : En studie om den fysiska aktivitetens betydelse för välmåendet före och efter pensionsåldern

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jannie Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; välmående; äldre generation;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om sambandet mellan fysisk aktivitet och välmående för personer före och efter pensionsåldern. Cirka 150 000 personer, över 65 år, lider av depression i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Perceived Breastfeeding Support during Hospitalization : A qualitative analysis of mothers' blogs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Liona Samplonius; Janice Karen Velazco; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; mothers experiences; blogs; hospitalization; qualitative content analysis; nurse; nursing; amningsstöd; sjukhus; mammors upplevelse; blogg; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; amning;

  Sammanfattning : It has been well established that breastfeeding provides the best type of nutrition, strengthens the bond between a baby and his mother, and has both physiological and psychological benefits. However, when breastfeeding is causing difficulties, it can negatively impact the mothers’ well-being and even result in depression. LÄS MER

 4. 4. Studentledd psykoterapi och dess effekt på depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lo Axelsson; Linda Roman; [2020]
  Nyckelord :Depression; Ångest; KBT; PDT; Studentledd psykoterapi; PHQ-9; HADS; GAD-7; Behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka behandlingseffekten av studentledd psykoterapi på Umeå Universitets psykologmottagning gällande depressions- och ångestsymptom. Mer specifikt var syftet även att jämföra de två behandlingsmetoder som praktiseras på mottagningen; kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), samt jämföra de självskattningsinstrument för depression och ångest som ingår i mottagningens testbatteri (Patient Health Questionnaire 9-items, PHQ-9; Hospital Anxiety and Depression scale, HADS; General Anxiety Disorder 7-item scale, GAD-7). LÄS MER

 5. 5. Arbete under dygnets alla timmar : En litteraturöversikt över sjuksköterskans upplevelse av treskiftsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emma Glad Holgersson; Frida Wikström; [2019]
  Nyckelord :skiftarbete; upplevelse; hälsa; sömn; stress; arbetsbelastning; privatliv; matvanor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskans pressade arbetssituation är ett omtalat ämne i media. För att bedriva vård under dygnets alla timmar krävs skiftarbete. Skiftarbete innefattar arbete på tider som normalt innebär ledighet för de flesta människor. Kvällar, nätter och helger förknippas normalt med återhämtning och tid för socialt umgänge. LÄS MER