Sökning: "uppsats fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden uppsats fritidshem.

 1. 1. Skolchefens avsikter att förbättra fritidshemmets undervisning : - Den dimensionella modellen prövas för analys av huvudmannaplaner

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Carina Mokvist Koutakis; [2022]
  Nyckelord :Leisure-time Centre LtC ; Superintendent; Systematic quality Development Work; Schoolboard; Plan; the Dimensional model; School Improvement; System Theory; Fritidshem; skolchef; systematiskt kvalitetsarbete; huvudman; plan; dimensionella modellen; skolförbättring; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien i föreliggande uppsats är att pröva hur dimensionella modellen kan bedöma de avsikter skolchefen formulerar för att förbättra fritidshemmets undervisning, för att, i ett nästa steg, bidra i det systematiska kvalitetsarbetet.  Frågeställningen undersöker på vilket sätt den dimensionella modellens kvalitativa bedömningskriterier kan bidra, dels med kvalitativa bedömningar av skolchefens avsikter att förbättra fritidshemmets undervisning, dels fungera som underlag att generera formativa frågor för kommande systematiska kvalitetsarbete. LÄS MER

 2. 2. Lärande i leken – frihet och målstyrning : Kunskapsmål och sociala relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Björn-Erik Karlsson; Robin Olsen; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; Lek; Lärande; Social Utveckling; Skola; Ämneskunskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats riktas mot kunskapsområdet lärandet i leken. Syftet är att undersöka och få större förståelse för lekens betydelse för lärandet och hur den uppfattas av pedagoger. Vår metod är semistrukturerade intervjuer, där vi samtalat med nio lärare. Våra informanter är fyra klasslärare och fem lärare i fritidshem. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i fritidshemmet : konstruktionen av undervisningsbegreppet i gränslandet mellan två traditioner

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; undervisning; kapitel 4; läroplan; lgr11; diskursanalys;

  Sammanfattning : Fritidshemmet erhöll från och med höstterminen 2016 en mer uttalad plats i styrdokumenten i och med att verksamheten fick ett eget kapitel i läroplanen. Makthavarna bakom läroplanskapitlet framhöll klart och tydligt att det handlade om ett förtydligande av uppdraget, inte en förändring av detsamma. LÄS MER

 4. 4. Relationell pedagogik och relationskompetens : ur ett fritidslärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Bäckström Hagelin; Helena Rundqvist; [2021]
  Nyckelord :fritidshem; fritidslärare och relationskompetens.;

  Sammanfattning : Intresset i denna uppsats riktas mot kunskapsområdet relationell pedagogik och relationskompetens med syftet att beskriva tolv fritidslärares uppfattningar om relationskompetensens betydelse inom fritidsläraryrket. Tidigare forskning inom kunskapsområdet finns utifrån ett lärarperspektiv, men inte specifikt utifrån ett fritidslärarperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Genusstereotypernas följare och rebeller : En studie om genusstereotyper i barnlitteratur på fritidshemmet.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Greenhalgh; Kanilla Svensson Kåsarani; [2021]
  Nyckelord :Gender; Stereotyper; norms; Genus; genusstereotyper; normer; fritidshem; barnlitteratur; performativitet och genusroller.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka barnlitteratur som görs tillgänglig på fritidshemmet ochhur böckerna kan komma att förespråka eller bryter genusstereotyper. Detta görs genom en kvalitativtextanalys av fyra utvalda böcker från olika fritidshem i Stockholmsområdet. LÄS MER