Sökning: "uppsats högskolan gävle"

Visar resultat 1 - 5 av 497 uppsatser innehållade orden uppsats högskolan gävle.

 1. 1. Norrlandsboomen – en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ivarsson Simon; Julia Karlernäs; [2024]
  Nyckelord :place marketing; place brand; ARA-model; new industrialization; skill shortage; platsmarknadsföring; platsvarumärke; ARA-modell; nyindustrialisering; kompetensbrist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Norrlandsboomen - en kvalitativ studie om platsmarknadsföring för att attrahera nya invånare. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlernäs och Simon Ivarsson Handledare: Katarina Arbin Datum: 2024 -januari Syfte: Denna uppsats syftar till att beskriva hur arbetet med platsmarknadsföring sker i samverkan mellan olika aktörer för att attrahera nya invånare till en ny geografisk plats Metod: Studien har använt sig av en kvalitativ metod med en abduktiv forskningsansats och grundar sig i insamlad empirisk data från sex intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Kommunala fastighetskoncerners förberedelser: En fallstudie av implementeringen av det nya EU-direktivet CSRD. : En kvalitativ fallstudie på ett kommunalt koncernbolag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Olle Detter; Oscar Runesson; [2024]
  Nyckelord :CSRD; Legitimitetsteorin; Signaleringsteorin; Intressentteorin; Hållbarhetsrapportering;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Preparations of Municipal Property Companies: A Case Study of the Implementationof the New EU Directive CSRD.Level: C-thesis for bachelor's degree in Business AdministrationAuthors: Olle Detter och Oscar RunessonSupervisor: Jean Claude MutigandaDate: 2024 - JanuaryPurpose: The purpose of this study is to contribute to creating an understanding of howcompanies prepare for the new EU directive CSRD. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan vetenskap och religion i undervisningen i religionskunskap : En litteraturanalytisk samt intervjubaserad undersökning kopplad till undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Louise Mälby; [2024]
  Nyckelord :Religion; vetenskap; gymnasieskolan; läromedelsanalys; religionsundervisning; läroböcker;

  Sammanfattning : Under denna uppsats undersöks frågan om hur relationen mellan religion och vetenskap ser ut på gymnasieskolan idag. Uppsatsen syfte är att undersöka vad som prioriteras i undervisningen om religion och vetenskap för kursen religionskunskap 1 på gymnasieskolan. För att uppnå detta syfte formuleras tre frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Ägarkoncentration och earnings management : En kvalitativ studie som undersöker sambandet mellan ägarkoncentration och earnings management i svernska börsnoterade bolag.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Johansson; Helene Schramm; [2024]
  Nyckelord :Earnings management; ägarkoncentration; ägarstruktur; den modifierade Jones modellen; Agency theory;

  Sammanfattning : Titel: Ägarkoncentration och earnings management i svenska börsnoterade bolag.  Nivå: Kandidat Författare: Maja Johansson och Helene Schramm  Handledare: Jan Svanberg Datum: Januari 2024 Syfte: Att undersöka det potentiella sambandet mellan ägarkoncentration och earnings management bland företag noterade på den svenska börsen. LÄS MER

 5. 5. Hur Jesus blev Europé : En analys av hur Jesus har framställts i konstverk av William Holman Hunt och Warner Sallman

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emily Crowe; [2024]
  Nyckelord :Jesus; William Holman Hunt; Warner Sallman; analys; bildanalys; religiös konst; ikoner; kristen konsttradition; religiösa visuella kulturer; religiöst seende; visual piety; typologi; symbolik;

  Sammanfattning : Trots att Jesus är en av världens mest kända personer finns det ingen som vet hur han egentligen såg ut. Det finns inga bevarade bilder eller ögonvittnesbeskrivningar av hans yttre som kan dateras till den tid då personer som hade sett Jesus med egna ögon kan ha levt. LÄS MER