Sökning: "uppsats med grounded theory"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden uppsats med grounded theory.

 1. 1. “Organization is what you do before you do something, so that when you do it, it’s not all mixed up.” : An investigation of behaviours using digital visual planning.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Martin Rutkowski; [2018]
  Nyckelord :Large touch screens; public displays; Digital visual planning; Behaviours; Observation study; Design research; CSCW;

  Sammanfattning : This thesis sets out to investigate and understand behaviours and interactions between individuals while using a large touch screen to plan a holiday trip. By using this approach, the tool digital visual planning by Yolean is indirectly examined. The tool is examined by looking at how it is used and the environment it is used in. LÄS MER

 2. 2. ATT PLANERA ETT SAMARBETE MELLAN FÖRSVARSMAKTER : -Förutsättningar förfinsk-svenska samarbetet ur ett logistiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Magnus Lyckfjäll; Peter Rönnlund; [2018]
  Nyckelord :Finnish-Swedish cooperation; FISE; logistics; interoperability; organization.; Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö; FISE; puolustuslogistiikka; yhteentoimivuus; organisaatio; Finskt-svenskt samarbete; FISE; logistik; interoperabilitet; organisation;

  Sammanfattning : Det militära samarbetet, FISE mellan Sverige och Finland påbörjades efter politiskt beslut 2014. Samarbetet har succesivt växt fram, dels genom politiska beslut och dels genom förslag från respektive lands försvarsmakter. LÄS MER

 3. 3. Organisatoriska lärandeparadoxer : Hur ledare kan hantera organisatoriska lärandeparadoxer samt bidra till organisationens dynamiska förmåga

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Oliver Crawford; Leo Neuman; [2018]
  Nyckelord :Organisatoriska lärandeparadoxer; organisationens dynamiska förmåga; ledarskap; kommunikation; delaktighet;

  Sammanfattning : Title: Paradoxes of Organizational Learning- How managers can maneuver organizational paradoxes of learning and further contribute to the organizations dynamic capability. Level: Final assignment for bachelor’s Degree in business administration Author: Leo Neuman and Oliver Crawford Supervisor: Tomas Källquist Date: 2018 – January Aim: Previous research points out that today's organizations are faced with several paradoxes, i. LÄS MER

 4. 4. Livstidsstraffet - normalstraffet för mord? - En straffteoretisk analys av lagens strängaste straff.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Desirée Wiberg Hammar; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Livstids fängelse; Life imprisonment; Straffteorier; Criminal theories; Mord; Murder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år avlider i genomsnitt 100 personer i Sverige till följd av dödligt våld, däribland mord. På senare år har det höjts röster om att de som döms för mord många gånger döms till alltför lindriga straff, med hänsyn till att mord anses vara den mest klandervärda handling en människa kan begå. LÄS MER

 5. 5. Hej, här är jag : Kvinnliga musikers syn på självrepresentation och Identitet i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Elina Widnersson; [2018]
  Nyckelord :Identitet; Sociala medier; Själv-representation; Feminism; Musiker; Multi Grounded Theory;

  Sammanfattning : I denna uppsats används det induktiva tillvägagångssättet Multi Grounded Theory (MGT) i syfte att undersöka hur kvinnliga osignade musiker resonerar kring identitetsskapande och självrepresentation i sociala medier. Sverige anses vara en stark musiknation men den musikaliska sfären är inte jämställd och få kvinnor lyckas nå ekonomiska framgångar med sitt musicerande. LÄS MER