Sökning: "uppsats om att lära sig ett nytt språk"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden uppsats om att lära sig ett nytt språk.

 1. 1. Från svenska till spanska. Om vanliga överföringar i språkinlärningsprocessen på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Lilian Andino; [2015-07-29]
  Nyckelord :Transfer; Språkinlärning; Strategier; Interimspråk;

  Sammanfattning : Efter ett antal år nyfikenhet kring de fel som svensktalande elever gör när de använder sig av spanska på högstadiet, bestämde jag mig för att undersöka närmare vilka fel som förekommer oftast när de skriver. Genom att analysera felen hade jag också som mål att få svar på i vilken utsträckning deras modersmål är inblandat när de gör dessa fel samt om felen är ett hinder vid kommunikationen. LÄS MER

 2. 2. Svenska - mitt nya språk. En kvalitativ undersökning om lärares och elevers uppfattning om faktorer som påverkar andraspråksinlärning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Monika Dabrowska; Barbara Zabrzenska; [2015-03-23]
  Nyckelord :Språkets funktioner; SFI; Andraspråk; Påverkansfaktorer; Vygotskijs socialkulturella perspektiv på lärande;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har blivit alltmer mångkulturellt. På grund av olika orsaker flyttar människor till Sverige. Några vill ha ett bättre liv, några vill börja något nytt, några är tvungna att fly från sitt hemland, men det är en ny fas för dem som har kommit hit. LÄS MER

 3. 3. Språk och lärande : En studie om andraspråkselevers inlärning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mihvan Bagok; [2015]
  Nyckelord :elev; upplevelse; inlärning; utländsk bakgrund; utlandsfödda; språkkunskaper; modersmål; förstaspråk; andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att belysa hur elever med utländsk bakgrund upplever sina kunskaper inom det svenska språket och i så fall på vilket sätt de anser att dessa kunskaper påverkar deras möjligheter till inlärning. För att uppfylla syftet med undersökningen har jag valt att utgå från följande frågeställning: Upplever elever med utländsk bakgrund att deras kunskaper i svenska språket påverkar deras möjligheter till inlärning? På vilket sätt i så fall?För att uppfylla uppsatsens syfte och söka svar på frågeställningen har studien utgått ifrån kvalitativa intervjuer med 10 elever på en gymnasieskola i Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Gloslistor eller ord i sammanhang - en studie i hur elever lär sig nytt vokabulär i engelska

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ewa Pawlowska; Persson Persson; [2014-01-28]
  Nyckelord :kollokation; ESL; EFL; Lexical Approach;

  Sammanfattning : Syfte: I denna C-uppsats undersöker vi hur inlärare av engelska som främmande språk lyckas att lära sig nya ord när de får studera ord i kombination (kollokationer) och som enskilda ord. Syftet med uppsatsen är också att ta reda på inlärarnas åsikter om båda metoderna. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av lärande - : Om hur nyanlända elever och en lärare i den internationella klassen beskriver och upplever lärande med fokus på inlärning, undervisning och utveckling av ett andraspråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Jasenka Sitarevic; [2014]
  Nyckelord :Nyanlända elever; lärande; andraspråk; förberedelseklass; internationell klass; inlärning; utveckling; undervisning; sociokulturell teori; motivation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka nyanlända elevers upplevelser av lärande med fokus på inlärning, undervisning och utveckling att lära sig ett nytt språk. Det ska tilläggas att uppsatsen också vilat på att undersöka eventuella skillnader och likheter i resultatet. LÄS MER