Sökning: "uppsats om banker"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden uppsats om banker.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på kundrelationer: En jämförande studie mellan banken och dess kunders perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Bleona Iberhysaj; Yamama Mawed; [2023]
  Nyckelord :Digitalization; digital transformation; banks; customer relationship; customer satisfaction; customer loyalty and trust.; Digitalisering; digitaliserings transformation; bank; kundrelationer; kundnöjdhet; kundlojalitet och förtroende.;

  Sammanfattning : Digitaliseringsfenomenet har inneburit ett ändrat kundbeteende gällande hur kunder numera väljer att hushålla och förvalta sin ekonomi. I och med det ändrade kundbeteendet väljer banker att distribuera många av deras finansiella tjänster digitalt. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetslänkade lån - vägen till en mer hållbar fastighetsbransch : En studie om tillämpningen av hållbarhetslänkade lån och dess effekter hos svenska fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Olivia Dahlman; Rachna Hirani; [2023]
  Nyckelord :Sustainability Linked Loans; Sustainability Linked Bonds; Real Estate Industry; ESG Investing; ESG Loans; Green Loans; ESG Lending; Sustainable Finance; Green Economy; EU Taxanomy; Corporate Social Responsibility; Signaling; Greenwashing; Climate Change; hållbarhetslänkade lån; hållbarhetslänkade obligationer; fastighetsbranschen; ESG- investeringar; ESG-lån; gröna lån; ESG-utlåning; hållbar finansiering; grön ekonomi; EU- taxonomi; företagens sociala ansvar; signalering; greenwashing; klimatförändring;

  Sammanfattning : The construction and real estate sector accounts for a significant part of Sweden's total greenhouse gas emissions. Swedish real estate companies play a leading role in the climate transition and represent more than half of the Swedish market for green corporate bonds. LÄS MER

 3. 3. Svenska storbankers lönsamhet - En kvantitativ analys av svenska banker i kristider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :August Brehm; Erik Carlbäck; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Svenska storbankers lönsamhet: En kvantitativ analys av svenska banker ikristiderNivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi (kandidatexamen) Författare: August Brehm och Erik CarlbäckHandledare: Fazle RahiDatum: 2023-06-01Syfte: Finanskrisen 2008–2009 fick förödande konsekvenser inom banksektorn i storadelar av världen, drygt tio år senare möttes världen av en pandemi som slog hårt påsamhället och världsekonomin. Syftet med denna uppsats är att försöka få en bättreförståelse genom kvantitativa jämförelser, hur svenska storbankers lönsamhet urskiljersig innan, under och efter finanskrisen samt COVID-19. LÄS MER

 4. 4. Kreditgivningsprocess till SME : Vilken redovisningsinformation upplever banker behov av på grund av informationsasymmetri vid kreditgivning till SME?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Biniam Zeru Tkue; Kristina Nedeljkovic; Sundus Jama; [2023]
  Nyckelord :SME; credit assessment process; information asymmetry; 5c-model; risk assessment; cash flow analysis; financial reporting information; SME; kreditbedömningsprocess; agentteori; 5c-modell; riskbedömning; kassaflödesanalys; redovisningsinformation;

  Sammanfattning : Bakgrund: SME (små och medelstora företag) spelar en avgörande roll för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Trots deras betydelse möter dessa företag ofta utmaningar när de försöker få tillgång till finansiering från banker. LÄS MER

 5. 5. Navigering i en djungel av hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dominika Stepnik; Sissy Olsson; Anna Palm; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhet; Marknadsföring; Hållbara fonder; Tolkningsproblematik; Asymmetrisk information; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur ett urval av svenska banker och fondbolags marknadsföring avseende hållbara fonder förhåller sig till den komplexa definitionen av hållbarhet samt bidra med insikt i nuvarande tolkningsproblematik. Studiens kvalitativa metod har en abduktiv ansats med ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. LÄS MER