Sökning: "uppsats om integritet"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden uppsats om integritet.

 1. 1. "Fråga inte om kunden tvättar pengar Avvägningen mellan integritetsskydd och intresset av att motverka finansiell brottslighet i svenska och europeiska rättskällor"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Viktoria Dikis; [2024-02-19]
  Nyckelord :Penningtvätt; Kundkännedom; AML; Dataskydd; Integritet; Brottsuppgifter; Personuppgiftsbehandling;

  Sammanfattning : Kreditinstitut är skyldiga att riskbedöma sina kunder enligt penningtvättslagen. Skyldigheten kan enligt penningtvättsregelverket i vissa fall innefatta beaktandet av brottsuppgifter vid bedömningen av kundens riskprofil. LÄS MER

 2. 2. Att använda sina barn för att få bekräftelse är ganska naturligt egentligen : En intervjustudie om föräldrars förhållningssätt till dilemman som uppstår av sharenting

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Maja Fröjelin; Sebastian Johansson; [2023]
  Nyckelord :sharenting; social media; dilemma; barn; föräldrar; extended self; self presentation;

  Sammanfattning : Denna uppsats är baserad på en kvalitativ studie utförd med syftet att bidra till förståelse för föräldrars dilemman kring sharenting och deras sätt att hantera dem. Definitionen av ordet dilemma, i denna uppsats, är att föräldrarna står mellan två olika val där båda valen kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för barnet eller föräldrarna själva. LÄS MER

 3. 3. Får jag vägra alkohol- och drogtester med hänsyn till min personliga integritet? - Arbetsrättsliga problem vid alkohol- och drogtestning på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Smilla Engdahl; Sara Kellheim; [2023]
  Nyckelord :alkohol; droger; tester; Europakonventionen; personlig integritet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En individs rätt till personlig integritet är grundlagsskyddad i ”Regeringsformen” (RF) 2:6 och konventionsskyddad i artikel 8 i Europakonventionen. Svensk lag reglerar däremot inte alkohol- och drogtestning. LÄS MER

 4. 4. Internet of Things och samtycke enligt dataskyddsförordningen – En undersökning om hur väl dataskyddsförordningens reglering, särskilt gällande samtycke, är anpassad för Internet of Things

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Bladh; [2023]
  Nyckelord :EU-rätt; IT-rätt; IoT; Internet of Things; sakernas internet; dataskyddsförordningen; GDPR; General Data Protection Regulation; samtycke; consent; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internet of Things (IoT), det vill säga fysiska objekt med inbyggd elektronik som kan kopplas upp mot internet och styras eller utbyta data över nätet, har idag blivit en självklar del i många personers vardag. Det kan vara allt från hälsoarmband och kylskåp, till glödlampor och termostater. LÄS MER

 5. 5. Integritet på exekutiv auktion – en kritisk analys av 6 kap. 12 a § UB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Linnea Andersson Telander; [2023]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; utsökningsrätt; utmätning; distansutmätning; objektivitetsprincipen; ändamålsprincipen; tvångsmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I augusti 2022 infördes en ny regel om distansutmätning. Regeln har tagit plats i 6 kap. 12 a § UB och ger Polismyndigheten möjlighet att säkerställa egendom inför utmätning. Detta kan ske i fall då polistjänstemän inom ramen för sitt normala uppdrag kommer i kontakt med egendom som de misstänker kan utmätas. LÄS MER