Sökning: "uppståndelse"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet uppståndelse.

 1. 1. Hopp som dygd och kraft. : En innehållsanalys av hur hopp förmedlas i uppbyggelselitteratur skriven i Sverige respektive Sydafrika.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sofia Oreland; [2020]
  Nyckelord :hopp; interkulturell teologi; teoriutveckling; Sverige; Sydafrika; uppbyggelselitteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur författare på 2010-talet från en ekumenisk huvudfåra i Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare. Utifrån två delvis kompletterande teorier om kristet hopp har jag format en teoretisk modell om ansvarsfullt hopp som tillsammans med frågeställningar utgjort ett analysredskap i läsningen av mitt källmaterial. LÄS MER

 2. 2. Jesus som offer : En tolkning av Paulus användning av offermetaforer i Rom 3, 12 och 15

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Eva Johannisson; [2020]
  Nyckelord :Konceptuell metaforteori; konceptuell blandteori; offerkult; Paulus; hilasterion; nådastol; friköpa; Rom 3:25;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bättre förstå på vilket sätt Paulus använder sig av begrepp från offerkulten som metaforer och hur vi kan anta att dessa uppfattades av människor under Paulus samtid. Genom att tillämpa konceptuell metaforteori på Paulus användning av offerspråk i Rom 12:1 och 15:16 där Paulus talar om etisk livsföring respektive sin egen mission och därefter konceptuell blandteori på texten i Rom 3:25 där Paulus talar om Jesus död, försöker jag visa på den retoriska funktion som Paulus offerspråk har när det kombineras med metaforer från de tre helt andra domäner/områden som Paulus använder sig av i Rom 3:25. LÄS MER

 3. 3. Dop i krissituationer som trostolkning- och livstydning

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sema Teymur; [2020]
  Nyckelord :Barndop; dop i krissituation; nöddop: dop som rit; Svenska kyrkan; Sjukhuskyrkan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsen har syftat till att utifrån tre sjukhusprästers perspektiv och uppdrag undersöka trostolkning som kommer till utryck när ett dop av svår sjuka barn sker. Hur dop i krissituationer uppstod och hur den tillämpas idag med stöd av Sjukhuskyrkan och i samråd med vårdpersonalen inom Neontala intensivvårdsavdelning. LÄS MER

 4. 4. The effects of the European Copyright Directive on Generation Z's news consumption : An explorative study on the effects of the link tax, concerning the access and consumption of news content by Generation Z in Europe

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Danka Elsinga; [2019]
  Nyckelord :Generation Z; link tax; Europe; online news consumption; online news access;

  Sammanfattning : After eighteen years filled with technical evaluation, the European Parliament agreed on a new online copyright directive in 2019. The aim of this directive is to modernize the rules that were last adjusted in 2001, to create a better balance between content providers and online platforms. LÄS MER

 5. 5. Vad är historiskt sant i den bibliska passionshistorien? : Ett jämförande studium av olika bibelkommentarer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Vidana; [2019]
  Nyckelord :Passionshistorien; evangelierna; människosonen; Messias; intåget; nattvard; korsfästelse; uppståndelse.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som är historiskt sannolikt i den bibliska passionshistorien genom att kritiskt undersöka och jämföra olika bibelkommentarers syn på frågan. För att göra detta besvarades följande frågor: Vilka är skillnaderna mellan de olika bibelkommentarerna när det gäller förståelsen av Jesu sista dagar? Hur ska författarnas argumentering i bibelkommentarerna om vad som är historiskt sannolikt i passionshistorien kritiskt värderas?  Metoden är kvalitativ och består i en jämförande litteraturstudie med inslag av källkritik. LÄS MER