Sökning: "uppströmsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet uppströmsarbete.

 1. 1. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 2. 2. Membranbioreaktorer och deras förmåga att avlägsna prioriterade mikroföroreningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Hassan Murad; [2018]
  Nyckelord :MBR-process; emerging substances of concern ESOC ; pharmaceutical residues; antibiotics; hormones; perfluorinated alkylated substances PFAS ; microscopic debris particles; AOX; EOX; wastewater; sewage sludge; MBR-process; prioriterade mikroföroreningar; läkemedelsrester; antibiotika; hormoner; perfluor alkalysyror PFAS ; mikroskräp; AOX; EOX; Avloppsvatten; Avloppsslam;

  Sammanfattning : Spridning av läkemedelsrester och andra prioriterade mikroföroreningar i miljön har uppmärksammats och stor oro väckts kring problematiken. Bland observationer som forskare har noterat till följd av antibiotika, hormoner och läkemedel i vattenmiljöer är bland annat bakteriell resistens, könsbyte och sterilitet hos fisk och groddjur. LÄS MER

 3. 3. Uppströmsarbete i Bergaindustriområde, Kalmar : Spårning av utsläppskällor av koppar, zink, silver ochkadmium via avloppsanalys i ett industriområde

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Snorri Jökull Egilsson; Magnås Cornelia; [2018]
  Nyckelord :avloppsreningsverk; miljö; avloppsvatten;

  Sammanfattning : Avloppsreningsverket Kalmar vatten AB arbetar med att minska halter av kadmium, silver, koppar och zink som kommer in till verket. Berga industriområde i Kalmar uppskattas som en möjlig källa för metallutsläpp. I det här projektet undersöks avloppsvattnet i delar av Berga för att se om det finns utsläpp av förhöjda metallkoncentrationer. LÄS MER

 4. 4. Käppalaförbundet- Kommunikation och uppströmsarbete : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Amir Vafa; Maya Grimsberg; [2018]
  Nyckelord :återkoppling; uppströmsarbete; käppalaförbundet; kommunikation;

  Sammanfattning : Käppalaverket renar vatten från över en halv miljon människor i elva kommuner tillhörandes Stockholms län i Sverige. Avloppsreningsverket är certifierat för sitt miljöarbete och som en del av detta bedrivs ett aktivt uppströmsarbete, som består i att minska mängden miljöskadliga ämnen från olika källor innan de når avloppsvattnet. LÄS MER

 5. 5. Kemikalieförbrukning i industrin – En studie om uppfattningen angående uppströmsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Laura Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER