Sökning: "urban cold island"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden urban cold island.

 1. 1. Hur påverkas det lokala klimatet av en expanderande urban miljö under framtida klimatförhållanden : Exempel Norrköping stad

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Robert Salmijärvi; [2017]
  Nyckelord :urban climate; urban heat island; urban cold island; GIS; climate change; Norrköping; stadsklimatologi; urban värmeö; urban köldö; GIS; klimatförändringar; Norrköping;

  Sammanfattning : Urbana miljöer växer globalt och en allt större andel av jordens befolkning är bosatta i urbana miljöer. Samtidigt lever vi idag i en tid där pågående klimatförändringar har förändrat och kommer fortsätta att förändra temperaturförhållanden globalt, framförallt i världens städer. LÄS MER

 2. 2. Urbanize the Suburb

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Drífa Árnadóttir; [2017]
  Nyckelord :Suburban center; public transit; public realm; walkability; cold climate design; sustainable.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Iceland is an island located in the North Atlantic Ocean where the climate is cold and the weather can be unpredictable. The sun angle is low during winter, which gives minimum daylight. This darkness and strong winds affect the urban life in the capital city Reykjavík and controls how people commute and spend their free time. LÄS MER

 3. 3. Vegetationens inverkan på det urbana klimatet : en studie om trädens effekt på en gatukanjonen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Linnea Saarela; [2016]
  Nyckelord :urbant lokalklimat; värmeö; klimatanpassning; mikroklimat; albedo; urban grönstruktur; evapotranspiration; termisk komfort;

  Sammanfattning : Fysisk planering i Sverige har sedan länge inneburit att anpassa våra städer för ett kallt klimat. De pågående klimatförändringarna kommer dock kräva att den fysiska planeringen även omfattas av en anpassning för ett varmt sommarhalvårsklimat, där förekomsten av extrema väderhändelser kan komma att öka. LÄS MER

 4. 4. Träds inverkan på solstrålning mot bebyggelse : effekterna av trädval och placering i staden, sett ur ett hållbart perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Clara Hansson; [2014]
  Nyckelord :solstrålning; värmestrålning; skugga; träd; stad; transmissivitet; energiförbrukning; stadsplanering;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras stadsträds påverkan på solstrålning i urban miljö. Idag täcks den största andelen yta i staden av hårdgjort material, många av dem mörka som exempelvis asfalt eller mörkt tegel. LÄS MER

 5. 5. Stadsträds transmissivitet av direkt solstrålning : en studie i fyra stadsträds optiska vinteregenskaper för en del av en hållbar klimatplanering

  Master-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Annika Larsson; [2011]
  Nyckelord :stadsträd; mikroklimat; värmeö; transmissivitet; klimatplanering; stadsplanering; solstrålning; avlövat; vinter; hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Klimatanpassning av byggd miljö är en förutsättning för hållbara städer. I synnerhet gäller detta nu då klimatet är i förändring. Vegetation kan bidra till att sänka de högsta temperaturerna i staden och minska den urbana värmeön. Stadsträd är en typ av vegetation som genom beskuggning kan bidra med detta. LÄS MER