Sökning: "urban morfologi"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden urban morfologi.

 1. 1. Öster i Väster : En studie av östersjökeramiken från Västergarn, Gotland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Martin Holmbäck; [2017]
  Nyckelord :Västergarn; Gotland; Baltic Sea Ware; Pottery; Medieval; Västergarn; Gotland; Östersjökeramik; Keramik; Medeltid;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the earliest active time period of the harbour of Västergarn on the island of Gotland. The exact time of the founding of Västergarn has been debated for almost a century. LÄS MER

 2. 2. Urbana mikroklimat i samband med förtätning : strategier för gestaltning av urbana miljöer

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Davéus; [2016]
  Nyckelord :urban design; förtätning; mikroklimat; urban heat island; stadsplanering; landskapsarkitektur; stadsdal;

  Sammanfattning : Urban design handlar om att forma den fysiska miljön för att tillgodose stadslivet ur alla dess aspekter. Detta är en komplicerad uppgift som kräver integration och översättning av olika intressenters intressen till ett designförslag vidare till förverkligandet av de rumsliga konstruktionerna i stadsmiljön. LÄS MER

 3. 3. Cykelplanering genom urban form : förväntade effekter på cyklande som resultat av flytten av Varbergs centralstation

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Oscar Hall; [2015]
  Nyckelord :urban Morfologi; cykelplanering; stadsform; geodesign; GIS; rörelseanalys; formanalys; cykel; rörelsemönster; urban Form;

  Sammanfattning : Detta arbete utforskar hur sammansättningen av olika stadsstrukturer påverkar hur vi cyklar i staden, och studeras genom en fallstudie av Varberg. Eftersom Västkustbanan genom Varberg planeras att grävas ned kommer centralstationen, den största målpunkten i staden, att flyttas 200 meter norrut. LÄS MER

 4. 4. Urban Building Hornsbruksgatan, Klippan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Luciano Peirone Udriot; [2012]
  Nyckelord :Hornsbruksgatan; Klippan;

  Sammanfattning : KLIPPANByggnadens form utgår från platsens morfologi och topologi.Konkav mot staden och konvex mot parken, utskjutande mot hornsbruksgatan och fasad mot Högalidsparken.I gränsen mellan natur och stad vill den ta fasta på båda världars egenskaper och styrkor och samtidigt utgöra länken dem emellan. LÄS MER

 5. 5. Vegetation som luftfilter i urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Henrietta Johnson; [2011]
  Nyckelord :PM10; PM2; 5; depositionshastighet; partiklar; urban vegetation; luftföroreningar; reduktion;

  Sammanfattning : Flera tusen människor dör en för tidig död i Sverige på grund av partiklar. För att minska partikelkoncentrationerna behöver utsläppskällorna minska drastiskt. Olika sätt att reducera mängden partiklar utreds i dagens forskning då vegetationens roll i staden är av betydelse för människors välbefinnande. LÄS MER