Sökning: "urban våtmark"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden urban våtmark.

 1. 1. Myllrande våtmarker : möjligheter och utmaningar för kommuner genom våtmarksprojekt i peri-urban miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lina Andersson; [2021]
  Nyckelord :våtmark; ekosystemtjänst; peri-urban miljö; biologisk mångfald; tvåstegsdiken; myllrande våtmarker; Sveriges miljökvalitetsmål; Agenda 2030; Skåne; kommun; åar; avrinningsområde; vattenråd;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker, vad det innebär och om målet uppnås. En historisk tillbakablick på hur våtmarker i Sverige har förändrats och vilka typer av våtmarker som finns i landet ska förtydliga hur människan har nyttjat dessa ekosystem. LÄS MER

 2. 2. Kanalplan : ett gestaltningsförslag för urban natur öster om Munksjön

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helga Eknor; [2020]
  Nyckelord :gestaltningsförslag; stadsomvandling; landskapsarkitektur; Jönköping; urban natur; våtmark; sumpskog; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar avstamp i det stadsomvandlingsprojekt som pågår kring de två sjöarna Munksjön och Rocksjön i Jönköpings kommun. Målet med arbetet är att utveckla ett gestaltningsförslag för den nya, av kommunen planerade, stadsdelen Öster Munksjön och dess nya centrala nod Kanalplan. LÄS MER

 3. 3. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Ylva Granberg; [2019]
  Nyckelord :flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Sammanfattning : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. LÄS MER

 4. 4. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; Mattias Lazar; [2019]
  Nyckelord :våtmark; dagvatten; rekreation; vinterrekreation; dagvattenhantering; rening; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 5. 5. Ekosystemtjänster : - med exempel från Flens kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Ekström; [2018]
  Nyckelord :ecosystem; climate change; geographic information systems; ekosystem; klimatförändringar; geografiska informationssystem;

  Sammanfattning : Ekosystemen bidrar med många olika tjänster som är en förutsättning för att människans och samhällets behov ska kunna tillgodoses. Av den anledningen är det av största vikt att hänsyn tas till ekosystemtjänsterna och att de planernas för i stads- och samhällsplaneringen. LÄS MER