Sökning: "urban vegetation"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden urban vegetation.

 1. 1. An oasis for students : investigating the potential co-benefits of schoolyard redesign for climate adaptation

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Alice Aimée Schneider; [2020]
  Nyckelord :sustainability science; urban heat island; schoolyard greening; education; youth participation; children; health; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to climate change and the urban heat island effect, urban areas face increasing heat stress, a change that has severe consequences on human health. While the need for climate adaptation is pressing, the impact of climate adaptation projects on other sectors also needs to be carefully examined. LÄS MER

 2. 2. Assessment of Urban Sprawl in Mowe/Ibafo Axis of Ogun State using GIS Capabilities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Haruna Jimoh; [2020]
  Nyckelord :GIS; Urban sprawl; expansion; assessment; Shannon’s entropy; Mowe Ibafo; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Urban Sprawl is one of the challenges to urban development in many nations. Different aspects of the phenomenon have been researched with a view to providing solutions to myriad of ills attributed to it. For any meaningful intervention, however, assessment of development to ascertain sprawl is essential. LÄS MER

 3. 3. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Arai; [2020]
  Nyckelord :påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Nee; [2020]
  Nyckelord :skolgård; förskolegård; växter; växtetablering; vegetation; gröna gårdar;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Uppsatsen redovisar en studie av situationen gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län, som ämnar ringa in betydelsefulla faktorer och lämpliga tillvägagångssätt för en lyckad växtetablering och för att kunna skapa grönare gårdar. LÄS MER

 5. 5. Med stäppen som förebild : att skapa stäpplika planteringar i urban miljö med höga upplevelsevärden men med låga skötselkrav

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martin Brattström; [2020]
  Nyckelord :stäpp; prärie; urban; stad; gestaltning; skötsel; ståndortsanpassning;

  Sammanfattning : Stäppen är en halvtorr naturtyp som framförallt återfinns i Eurasien och Nordamerika. Naturtypen präglas av ett oberäkneligt klimat med oregelbunden nederbörd och stora temperaturvariationer över året. LÄS MER