Sökning: "urbant utvecklingsarbete"

Hittade 1 uppsats innehållade orden urbant utvecklingsarbete.

  1. 1. Det permanenta projektet? : En teoriprövning utifrån det lokala utvecklingsavtalet i Halmstads kommun

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Filip Allansson; [2011]
    Nyckelord :lokalt utvecklingsavtal; vehikelteorin; urbant utvecklingsarbete; Halmstads kommun; Andersberg;

    Sammanfattning : Flertalet av de bostadsområden, vilka vi idag kallar för ”utsatta”, uppkom som ett resultat av den bostadspolitik som tog sin början efter andra världskrigets slut och kan sägas ha nått sin kulm i det vi känner igen som miljonprogrammet. Målet med, den relativt nya, storstads- och den urbana politiken är att bryta mönster av det utanförskap som existerar inom dessa områden. LÄS MER