Sökning: "urbefolkning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet urbefolkning.

 1. 1. Sveriges nationella minoriteter – föremål för tystnadens kultur? En kritisk kvalitativ innehållsanalys av styrdokument för lärarutbildning och grundskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kajsa Jonsson; [2019-03-11]
  Nyckelord :Undervisning; lärarutbildning; kursplaner; läroplanen; nationella minoriteter; minoritetsspråk och urbefolkning;

  Sammanfattning : År 2000 ratificerade Sverige två avtal från Europarådet som innebar ett erkännande av Sverigesfem nationella minoriteter, samt ett stärkt skydd för grupperna. Avtalen resulterade även i attlärare i årskurs 4–6 blev skyldiga att undervisa om de nationella minoriteterna och minoritetsspråkeninom de fyra ämnena svenska, religionskunskap, historia och samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker : En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elsa Jensen; [2019]
  Nyckelord :den svarta legenden; la leyenda negra; läroböcker; spanska; urbefolkning; upptäckten av Amerika; koloniseringen av Amerika;

  Sammanfattning : Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. LÄS MER

 3. 3. En usynlig religion og historie? : En analyse av hvordan samisk religion og historie framstilles i den svenske og den norske læreplanen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Cecilia Ibenholt; [2017]
  Nyckelord :Sami; sami people; indigenous people; Norway; Sweden; curriculum; postcolonial theory; samisk; samisk religion; Sapmi; Sverige; Norge; läroplansanalys; postkolonialism; postkolonial; urfolk; samisk religion; historie; Sverige; Norge; postkolonial; læreplan; urbefolkning; urfolk; postkolonial teori;

  Sammanfattning : The oppression that indigenous people experienced in many decades slowly began to loosen after the second world war, this is partly visible in the growing number of international convention protecting indigenous people. The racism and discrimination towards the indigenous people were exchanged with an aim to mediate a respectful and informative view of the history about the indigenous people to the majority. LÄS MER

 4. 4. Rätten till självbestämmande : Samernas rättigheter i samband med mineralutvinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Emelie Lindström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag etablerar sig flertalet gruvbolag i Sverige på marker som även är av intresse för samernaoch den rennäring som de bedriver på markerna. Denna uppsats belyser det regelverk sombehandlar de rättigheter samerna, som urbefolkning, har gentemot Sverige. LÄS MER

 5. 5. Upprättelse i Australien : en textanalys av statliga uttalanden och ageranden 1999-2008

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Svensson; [2013]
  Nyckelord :urbefolkning; ursäkt; Motion of Reconciliation; Bringing them Home; den stulna generationen; Upprättelse; Van Boven Bassiouni-principerna; Close the Gap; Australien; Human rights; Mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay is a comparative textual analysis on the subject of reparation for victims of human rights violations. The purpose is to examine how the state of Australia shows its commitment to reparation for its indigenous peoples. LÄS MER