Sökning: "urin"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet urin.

 1. 1. Hållbarhet hos kemiska metaboliter i hundurin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Petra Andersson; [2021]
  Nyckelord :hund; urin; kemiska metaboliter; hållbarhet; förvaring;

  Sammanfattning : Urinprover kan behöva skickas till externa laboratorium för analys. Om ämnet, som ska analyseras, inte är stabilt under transport kan förseningar leda till felaktiga eller missvisande resultat. Av den orsaken är det viktigt att undersöka vilka förändringar som sker i urinprover under olika temperaturförhållanden vid olika tidpunkter. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapi efter obstetrisk analsfinkterruptur - "Jag trodde det var kört men mötet med fysioterapeuten gav mig hopp" : En kvalitativ intervjustudie om att hantera sin skada i sitt dagliga liv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annica Nordfeldt; Emma Svensson; [2020]
  Nyckelord :analinkontinens; beteendemedicin; coping; fysioterapi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Drygt 3% av förlossningsskador vid vaginal födsel involverar analsfinktern. Dessa skador kan ge allvarliga fysiska och psykologiska konsekvenser, däribland smärta,urin- och analinkontinens, skam och ångest. Vid långvarig problematik rekommenderas livsstilsanpassning framför kirurgiska insatser. LÄS MER

 3. 3. Are organohalogen compounds in backwash water from swimming pool facilities treatable? : An experimental investigation of removal capacities by different filter materials

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emma-Helena Ericsson; [2020]
  Nyckelord :AOX; EOX; wastewater treatment plant; column test; granular activated carbon; natural zeolites; Polonite r ; Zugol;

  Sammanfattning : Organohalogen compounds are formed in swimming pool waters when natural organic matter, such as hair, urine or sweat etc., react with the used disinfectant (usually chlorine). Many of the organohalogen compounds are persistent and hazardous for human health and aquatic ecosystems. LÄS MER

 4. 4. Är frekvent mockning av hästhagaren effektiv åtgärd mot fosforläckage? : En studie om förbättrad gödselhanteringi hästhagar för minskad fosforbelastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Elsa Malmer; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Östersjön är drabbad av övergödning på grund av en för stor näringstillförsel av blandannat fosfor. Fosfortillförseln till Östersjön domineras av vattendrag och bidrag från Sverigeär den tredje största källan av fosfor. LÄS MER

 5. 5. Koncentration av kemiska metaboliter i urin hos friska hundar : urinkreatininkvoter och fraktionerad utsöndring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Evelina Damm; [2020]
  Nyckelord :hund; urin; fraktionell utsöndring; kreatininkvoter; kemiska metaboliter;

  Sammanfattning : Det vanligaste sättet att tolka analytiska tester är via referensintervall. Provtagningsvärden från en misstänkt sjuk individ jämförs med detta referensintervall och tolkas för att försöka diagnostisera sjukdom. LÄS MER