Sökning: "urinseparering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet urinseparering.

 1. 1. Reningsgrad och optimering av rotzonsanläggningar för enskilda avlopp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Signe Noresson; [2016]
  Nyckelord :enskildt avlopp; Rotzonsanläggning; avloppsvatten; Aquatron; vattenrening; avloppsteknik; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Två horisontella våtmarksfilter (rotzonsanläggningar) i Anderslöv och Häglinge undersöktes med avseende på deras förmåga att rena BOD7, tot-N och tot-P från avloppsvatten från två enskilda avlopp. Båda rotzonsanläggningarna föregicks av andra avloppsreningskonstruktioner i avloppsanläggningarna, i Anderslöv av en trekammarbrunn och markbädd och i Häglinge av en Aquatron® med urinseparering, Aquatron® fosforfälla och en slamavskiljare. LÄS MER

 2. 2. Kretsloppsanpassning av enskilda avlopp : En förstudie för Laholms kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Lina Johansson; Madelene Hammar; [2013]
  Nyckelord :Source separated wastewater systems; recycling; eutrophication; human urine; faeces; Enskilda avlopp; kretslopp; eutrofiering; urinseparering; klosettvatten;

  Sammanfattning : I Sverige finns det idag ungefär 700 000 enskilda avlopp. Näringsämnen som läcker från enskilda avlopp, bland annat på grund av otillräcklig rening, har stor inverkan på miljön i sjöar, vattendrag och kustnära områden där de bidrar till övergödning. LÄS MER