Sökning: "urval test"

Visar resultat 6 - 10 av 249 uppsatser innehållade orden urval test.

 1. 6. Digitala puttar : Hur kan dess implementation påverka människors beteende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Therese Bulai; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är ett pågående problem och på flera fronter arbetas det aktivt för att bromsa växthuseffekten. Ett tillvägagångssätt är att påverka människors beteeden och val där en metod är att nyttja puttar. LÄS MER

 2. 7. Elevers olika uppfattningar av tal i decimalform i en svensk kontext. : -  En studie som bygger på kategorisering av elevers uppfattningar framtagen av tidigare forskning inom det matematikdidaktiska forskningsfältet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Sandin; [2021]
  Nyckelord :decimal numbers; whole number rule; fraction rule; zero rule; order decimal numbers; tal i decimalform; heltalsregeln; bråkregeln; nollregeln; storleksordna decimaltal;

  Sammanfattning : I denna studie har tidigare internationell forskning inom området tal i decimalform undersökts i en svensk kontext. I den matematikdidaktiska forskningen har ett teoretiskt ramverk för elevers olika uppfattningar av tal i decimalform tagits fram. LÄS MER

 3. 8. The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Nilsson; Julia Scheiding; [2021]
  Nyckelord :the Big Five; political identification; humanioria; natural sciences; psychology; philosophy; the Big Five; femfaktorsmodellen; politisk tillhörighet; humaniora; teknik; filosofi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. LÄS MER

 4. 9. How design storms with normally distributed intensities customized from precipitation radar data in Sweden affect the modeled hydraulic response to extreme rainfalls

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära; Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Daniel Elfström; Max Stefansson; [2021]
  Nyckelord :cloudbursts; cloudburst mapping; spatial rain variation; pluvial flooding; hydraulic response; Swedish precipitation radar data; idealized urban catchment; hydrodynamic modeling; skyfall; skyfallskartering; gaussisk regnfördelning; spatial regnvariation; pluvial översvämning; hydraulisk respons; svensk nederbördsradardata; idealiserat urbant avrinningsområde; hydrodynamisk modellering;

  Sammanfattning : Intense but short-term cloudbursts may cause severe flooding in urban areas. Such short-term cloudbursts mostly are of convective character, where the rain intensity may vary considerably within relatively small areas. Using uniform design rains where maximum intensity is assumed over the whole catchment is common practice in Sweden, though. LÄS MER

 5. 10. Vad kan ligga bakom företags substantiva CSR-handlingar?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Julia Englund; [2021]
  Nyckelord :CSR; Substantive actions; Symbolic actions; Financial resources; CSR; Substantiva handlingar; Symboliska handlingar; Finansiella resurser;

  Sammanfattning : CSR-rapporter ger företag olika fördelar och kan bland annat förbättra företags legitimitet. Till följd av att allt fler företag vill ta del av CSR-rapporteringens fördelar uppstår fenomenet decoupling. LÄS MER