Sökning: "urvalsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 138 uppsatser innehållade ordet urvalsprocess.

 1. 1. Lärares val av undervisningsmaterial i matematik via digitala plattformar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Cecilia Nilsson; [2023]
  Nyckelord :arbetsblad; digitala plattformar; kvalitetsgranskning; matematik; undervisningsmaterial; urvalsprocess;

  Sammanfattning : Det finns idag en i princip oändlig källa med egengjorda delade undervisningsmaterial i matematik att tillgå på sociala medier och andra digitala plattformar. Hur ska lärare veta vilka material de ska välja och vad är det som utmärker kvalitet på dessa material? Syftet med detta examensarbete är att belysa vilka faktorer som blir viktiga i urvalsprocessen när matematiklärare väljer undervisningsmaterial i matematik nedladdade alternativt köpta via digitala plattformar av olika slag. LÄS MER

 2. 2. Bör Skolverket standardisera urvalsprocessen av SVA-elever? : En kvantitativ och kvalitativ studie om lärares åsikter kring urvalsprocessen av elever i behov av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ana Huaytia Fernandez; Christina Edlinger; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; urvalsprocessen av svenska som andraspråkselever; standardisering av urvalsprocess; lärarperspektiv; bedömningsverktyg;

  Sammanfattning : Att undersöka om en standardisering av urvalsprocessen för elever i behov av svenska som andraspråksundervisning (SVA-undervisning) är önskvärd hos SVA-lärare i förskoleklass till årskurs tre och dess fördelar och nackdelar. Metoden som har använts är en kvantitativ och kvalitativ webbenkätundersökning med sammanlagt 32 deltagande SVA-lärare. LÄS MER

 3. 3. Att prata om pornografi med ungdomar : En kvalitativ intervjustudie med yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Zarah Söderman; Alva Börjesson; [2022]
  Nyckelord :pornografi; pornografikonsumtion; ungdomar; utbildning; sexuella manus; medie- och informationskunnighet; sex-och samlevnadsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur svenska professionella hanterar utbildning riktad mot gymnasieungdomar om pornografi och pornografikonsumtion. Studien gör detta genom att undersöka hur professionella, såsom skolkuratorer och personal på ideella verksamheter, möter sex- och samlevnadsfrågor i sitt arbete. LÄS MER

 4. 4. “Det finns ju en text eller en bok eller en tanke för alla” : Svensklärares texturval i litteraturundervisningen på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Erica Furstedt Karlsson; Elin Eriksmark; [2022]
  Nyckelord :Skönlitteratur; svenska; ämneslärare; undervisning; motiv; val;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra till ökad kunskap om svensklärares val av skönlitterär text i undervisning och hur de förklarar och motiverar dessa val. Frågeställningarna som studien ämnar besvara är följande: Vilka skönlitterära verk och texttyper väljer de intervjuade lärarna att använda sig av i sin undervisning i ämnet svenska? Hur motiverar lärarna sina val av skönlitterära texter? Och vilka faktorer påverkar lärarnas val av skönlitterär text i undervisningen? Forskningsresultat visar att lärares urvalsprocess är en komplex aktivitet där mer forskning inom ämnet behövs. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsintervetioner vid cancerrelaterad fatigue : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cecilia Lehnert; Lovisa Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Cancer-related fatigue; Person-centred care; Nursing interventions; Self-care; Cancerrelaterad fatigue; Egenvård; Omvårdnadsinterventioner; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund  Fatigue är ett vanligt förekommande symtom hos patienter med cancer. Detta förekommer tidigt i sjukdomen och håller i sig genom hela behandlingen. Fatigue kan även kvarstå efter att behandlingen är avslutad. Det är vanligt att svårighetsgraden av fatigue ökar under cancerbehandlingen. LÄS MER