Sökning: "usa och Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 1039 uppsatser innehållade orden usa och Sverige.

 1. 1. Response to intervention (RTI) i grundskolan. En systematisk litteraturstudie kring förutsättningar och hinder för implementering i motsvarande svenskt lågstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Sundström; [2024-02-20]
  Nyckelord :grundskola; stödinsatser; RTI; Implementering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Särskilt stöd sätts fortfarande in för sent i Sveriges grundskolor och mycket tyder på att skolor har svårt att hitta fungerande rutiner för detta arbete. Response to intervention är ett ramverk för stödinsatser som utarbetats i USA för att säkerställa tidig identifiering och stöd för elever som riskerar svårigheter i sin kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. The Autistic Human-container and its Contents : A Multi-lingual Critical Discourse Analysis of Autism Info Materials

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linn Lockert; [2024]
  Nyckelord :Autism; Autism Representation; Conceptual Metaphor Theory; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : This thesis examines written autism info materials from web searches and autism expertrecommendations across Germany, Sweden, and the US. Making use of Conceptual MetaphorTheory and Critical Discourse Analysis, the different materials were analyzed with the help of codeschemes by marking down conceptual metaphors and other ideological words. LÄS MER

 3. 3. Behandlares, handledares och utbildares upplevelser av arbete med Emotion Regulation Group Therapy ur ett implementeringsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Isabell Dimblad Gonzalez; Johanna Victorén; [2024]
  Nyckelord :Emotion Regulation Group Therapy; implementering; möjligheter och utmaningar; behandlares upplevelser Emotion Regulation Group Therapy; implementation; facilitators and barriers; therapists’ experiences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Huruvida en metod används och sprids i rutinmässig vård beror inte enbart på behandlingseffekt utan även på effektiviteten i implementeringen. Den manualbaserade gruppbehandlingen Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) har ännu inte undersökts utifrån dess implementeringsprocess. LÄS MER

 4. 4. Vad påverkar skuldsättningen vid högbelånade företagsförvärv : En kvantitativ studie av skuldnivåer vid svenska företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Gabriel Fromell Norberg; [2024]
  Nyckelord :Leverage buyout; Capital Structure; Market Timing; Pecking order theory; Reputation; Private Equity; Högbelånade företagsförvärv; kapitalstruktur; marknadstajming; hackordningsteorin; rykte; riskkapitalbolag.;

  Sammanfattning : Syfte: Utvecklingen av skuldsatta företagsförvärv har genomgått betydande förändringar sedan fenomenet först introducerades på 1980-talet, både vad gäller den totala skuldnivån och val av skuldinstrument. Tidigare forskning erbjuder flera alternativa förklaringar till vad som påverkar skuldsättningen. LÄS MER

 5. 5. KAMPEN OM NYUTEXAMINERADE SJUKSKÖTERSKOR En litteraturstudie om faktorer som påverkar viljan att stanna på sin arbetsplats inom slutenvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karolina Ander; Olivia Åkerman; [2023-06-26]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; arbetsmiljö; från novis till expert; intentionen att stanna; nyutexaminerad sjuksköterska; personalomsättning; samverkan i team; verksamhetsförankrat examensarbete; vårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristen på sjuksköterskor sträcker sig över hela världen, vilket också speglas i aktuell statistik i Sverige. Detta skapar utmaningar i slutenvården, där en internmedicinsk vårdavdelning nu önskar få bättre förståelse för vilka faktorer som motiverar nyutexaminerade sjuksköterskor till att stanna kvar på sin första arbetsplats inom slutenvården. LÄS MER