Sökning: "utagerande barn"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden utagerande barn.

 1. 1. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 2. 2. RAMAR OCH KRAMAR : En studie om fritidslärares syn påbemötandet av barn somutmanar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jesper Lyxell; Petter Degerfeldt; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Förhållningssätt; Lågaffektivt bemötande; Lärare; Utagerande;

  Sammanfattning : Studien syftar till att nå ökad kunskap och djupare förståelse om fritidslärarens erfarenheter av arbetet med barn som utmanar den pedagogiska verksamheten. Specifikt fokus kommer att riktas mot fritidslärares förhållningsätt och bemötande gentemot dessa barn. LÄS MER

 3. 3. "Barn som kan göra rätt, gör rätt"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tilda Holmlund; Evelyn Kuhlin; [2019]
  Nyckelord :: Inagerande beteende; Utagerande beteende; Specialpedagogik; Traditionellt perspektiv; Relationellt perspektiv; Dilemmaperspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskolepersonal från tre olika verksamheter uppfattar begreppen in- och utagerandebeteende samt vilka specialpedagogiska perspektiv som skildras i arbetet med att stödja barn som upplevs bruka ett in- eller utagerandebeteende. Att få en vidare kunskap om hur specialpedagogiska insatser används i förskolans verksamhet samt vad förskolepersonal anser vara betydande i arbetet med att stödja barn i förskolan. LÄS MER

 4. 4. "Vi accepterar inte ett beteende, men vi tycker om dig" : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares erfarenheter av att bemöta utagerande barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Julia Mafrost; [2019]
  Nyckelord :Förskola; lågaffektivt bemötande; problemskapande beteende; relation; strategier; stress;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att ge inblick i några förskollärares upplevelser och erfarenheter av att bemöta barn med utagerande beteende, detta genom följande frågeställningar: Hur kan utagerande barn i förskolan bemötas på ett framgångsrikt sätt enligt några förskollärare? Hur uppfattar studiens förskollärare sina kompetenser att bemöta barn med utagerande beteende? Studien bestod av åtta kvalitativa intervjuer utifrån ett kriteriebaserat urvalsförfarande. I resultatet framkom strategier som kan liknas vid metoden lågaffektivt bemötande, och även att förskollärarna gör medvetna val av olika strategier för att bemöta utagerande barn. LÄS MER

 5. 5. Jobbiga barn eller barn som har det jobbigt? : En kvalitativ studie av förskollärares bemötande av utmanande beteende hos barn i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Stina Tannerfalk; Karolina Eriksson-Steen; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Fostran; Normer; Värden; Förskollärares perspektiv; Utmanande beteende;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om förskollärares bemötande av utmanande beteende i barngruppen i relation till rådande normer och värden. Genom kvalitativa intervjuer med sex förskollärare undersöks vid vilka aktiviteter förskollärarna återkommande upplever utmanande beteende samt hur de resonerar kring sitt bemötande och de pedagogiska dilemman och organisatoriska hinder som de möter i samband med utmanande beteende. LÄS MER