Sökning: "utagerande barn"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden utagerande barn.

 1. 1. ”Barn gör så gott de kan” : En intervjustudie om förhållningssätt och strategier imötet med barn som har utagerande beteendeproblem i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Ahlström; Sandra Dangardt; [2018]
  Nyckelord :Utagerande beteendeproblem; förskola; förskollärares förhållningssätt; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förskollärare har idag tendenser att kategorisera barn efter deras beteende, det kan leda till att barn blir exkluderade i förskolans verksamhet.  Vi har därför valt att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger förhåller sig till barnet och barnets beteende. LÄS MER

 2. 2. Barn med utagerande beteende i förskolan : En intervjustudie om fyra förskollärares uppfattningar om bemötande och hantering av utagerande beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jeanette Holmström; Karin Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Utagerande beteende; förhållningssätt; bemötande; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen inom området utagerande beteende i förskolan, med utgångspunkt i förskollärares uppfattningar om hanteringen av, förhållningssättet och bemötandet gentemot utagerande beteenden. Frågeställningar som använts är följande; Hur bemöter och hanterar förskollärare situationer i verksamheten där ett utagerande beteende uppstår? Vilka arbetssätt anser förskollärarna gagnar ett stödjande och utvecklande arbete för barn som upplevs visa utagerande beteende? Vilka resurser erbjuds förskollärare i verksamheten gällande barn med utagerande beteende? I undersökningen använder vi oss av kvalitativ forskningsintervju tillsammans med fyra förskollärare från tre olika förskolor där vi tolkar och analyserar materialet med inspiration från ett relationellt perspektiv och ett kategoriskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Utagerande Beteende hos Barn i Förskolan : En kvalitativ studie om pedagogernas arbetssätt gällande utagerande beteende hos barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nawa Lor; [2017]
  Nyckelord :Pre-school; acting out behavior; educator; early intervention; förskola; utagerande beteende; pedagog; tidiga insatser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how pedagogues work with children that express acting out behavior in pre-school. The research questions are: How do the interviewed pedagogues define children that express extroverted behavior in preschool, and what is the reason for the behavior? How do the pedagogues work to ease daily activities for these children in preschool? Which methods do the pedagogues use to approach these children in the optimal manner in different situations? This study is based on four qualitative interviews with preschool teachers, after-school teachers and nurses from two different preschools. LÄS MER

 4. 4. Barn som upplevs utagerande i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt till inkludering och jämlika relationer till barn som uppfattas utagerande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Maja Skacke; Therese Nyberg; [2016]
  Nyckelord :Utagerande; barn; inkludering; förskola; förskollärare; jämlika relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att genom fem intervjuer redogöra för förskollärares uppfattningar om barn som uppfattas utagerande samt hur förskollärare beskriver sitt arbete för att bidra till inkludering av alla barn i verksamheten. Frågeställningarna som ligger till grund för studien är hur förskollärarna beskriver ett "utagerande" barn, hur förskollärarna beskriver sina relationer till barn som uppfattas utagerande respektive resterande barngrupp samt hur förskollärarna beskriver sitt arbetssätt för att inkludera alla barn i verksamheten. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers roll för barn med utagerande beteendeproblem i förskolan - En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Törner; [2016]
  Nyckelord :Brottsprevention; Tidiga insatser; Förskola; Pedagoger; Interaktion; Barn; Utagerande beteendeproblem; Utveckling;

  Sammanfattning : Tydliga kopplingar har länge kunnat göras mellan tidiga beteendeproblem och kriminella karriärer. Då tidiga insatser har visat sig vara långsiktigt lönsamma, har det brottsförebyggande arbetet ifrågasatts gällande vilka resurser som är aktuella. LÄS MER