Sökning: "utagerande dementa"

Hittade 1 uppsats innehållade orden utagerande dementa.

  1. 1. Vård av utagerande dementa : En kvalitativ studie med symbolisk interaktionism och empatibegreppet som teoretisk grund

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Linda Wide; [2011]
    Nyckelord :Omvårdnad; vårdpersonal; utagerande dementa; demenssjukdom; hot och våld; empati och symbolisk interaktionism.;

    Sammanfattning : SammanfattningHuvuddelen av denna uppsats beskriver hur några anställda vårdgivare i en svensk kommun upplever sitt arbete med dementa brukare och deras aggressioner. Undersökningen bygger på nio djupintervjuer med vårdpersonal som arbetar inom demensvården. LÄS MER