Sökning: "utanförskapsområden"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet utanförskapsområden.

 1. 1. UTANFÖRSKAPSOMRÅDEN I GÖTEBORGS STAD - En studie av unga vuxna individers framtidsutsikter på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Rebecca Lindberg; [2020-08-26]
  Nyckelord :social klass; utanförskapsområden; arbetsmarknad; utbildning; etnisk diskriminering; karriärskapsteorin; habitus;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med den här studien är att åskådliggöra eventuella individuella upplevelser samt uppfattningar gällande huruvida unga individer mellan 18 till 25 år vilka är bosatta i någon av de klassificerade utanförskapsområdena, påverkas av detta i och med sina framtidsutsikter på arbetsmarknaden.Teori:Tidigare forskning kring Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer och Diskriminering, exkludering och underordning av personer med utländsk bakgrund. LÄS MER

 2. 2. Det handlar om innanförskap - En kvalitativ studie av coachers möte med unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tairah Ahmad; [2020]
  Nyckelord :Karriärbeslut; Motivation; Självbestämmande; Unga vuxna; Utanförskap;

  Sammanfattning : Mitt syfte är att studera hur coacherna i min studie förhåller sig till begreppet utanförskap, samt vilka färdigheter de använder sig av för att motivera unga vuxna som befinner i det som kallas för utanförskap. Jag använder mig av sociologiska och psykologiska teorier som presenterar Hodkinson & Sparkes karriärbesluts teori och Decis självbestämmandeteori. LÄS MER

 3. 3. Är Sverige en stat? : Diskursanalytisk undersökning av debatten om no-go zoner i svenska utanförskapsområden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Angelica Engström; [2020]
  Nyckelord :De-legitimering; Legitimering; våldsmonopol; ’failed state’; utanförskapsområden; särskilt utsatta områden; no-go zoner;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur olika politiska aktörer uttrycker sig om den svenska statens förmåga att upprätthålla ett våldsmonopol och vad detta kan få för implikationer för Sverige. Studien vilar på Max Webers definition av staten som ett mänskligt samhälle som framgångsrikt hävdar monopolet på det legitima användandet av fysiskt våld inom ett givet territorium. LÄS MER

 4. 4. Islamistisk radikalisering : En studie av särskilt utsatta områden

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tobias Fredriksson; Magnus Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Radicalization; Islamism; Sweden; Particularly exposed areas; Case study; Rosengård; Angered; Rinkeby; Radikalisering; Islamism; Sverige; Särskilt utsatta områden; Fallstudie; Rosengård; Angered; Rinkeby;

  Sammanfattning : Abstract - Islamist radicalization – A study of particular exposed areas  Islamist radicalization has emerged in Sweden over the past decade, mainly because of the terrorist attacks in Stockholm in 2010 and 2017, but also because of a strife of individuals who have been radicalized in Sweden and joined various terror networks around the world.  It is only in recent years that Swedish authorities have seriously addressed the problems that radicalization entails. LÄS MER

 5. 5. Hemma i Husby : En studie om hur utformning av den fysiska miljön kan öka tryggheten i Husby

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Matilda Porselius; Mattias Svensson; [2018]
  Nyckelord :physical environment; safety; security; million apartment program; meeting places; square; place identity; alienation; vulnerable areas; fysisk miljö; trygghet; säkerhet; miljonprogrammet; Husby; mötesplatser; torg; trygghetsproblem; utanförskapsområden; utsatta områden; platsidentitet;

  Sammanfattning : Studien har genomförts efter ett förslag från ÅWL Arkitekter och handlar om hur utformningen av den fysiska miljön kan påverka känslan av trygghet. Studien behandlar ett torg i förorten Husby i norra delen av Stockholms stad där människor upplever otrygghet. Stadsdelen byggdes under det så kallade miljonprogrammet. LÄS MER