Sökning: "utbildning avkastning sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden utbildning avkastning sverige.

 1. 1. Finansiell riskbenägenhet : Hur påverkar kön och utbildning individers attityd till finansiell risk?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Cecilia Schnackenburg; [2017]
  Nyckelord :Riskbenägenhet; risktolerans; riskaversion; finansiell risk; avkastning; utbildning; ålder; kön.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks finansiell riskbenägenhet hos professorer och lektorer vid Uppsala universitet. Amerikanska studier har visat att kvinnor är mindre riskbenägna än män, samt att människor med högre utbildning och särskilt en utbildning inom ekonomi har en jämförelsevis högre riskbenägenhet. LÄS MER

 2. 2. Vem tjänar på utbildning : En analys av skillnader i ekonomisk avkastning på utbildning utifrån klassmässig bakgrund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hjalmar Holgersson; [2016]
  Nyckelord :utbildningsmässig avkastning; utbildningseffekter och social mobilitet;

  Sammanfattning : SammanfattningStudiens syfte är att undersöka hur den lönemässiga avkastningen av utbildning skiljer sig utifrån utbildningsmässig och klassmässig bakgrund. För att analysera detta gjordes multipla linjära regressionsanalyser (OLS) med data från Levnadsnivåundersökningen (LNU) 2010. LÄS MER

 3. 3. Kan överutbildning förklara en del av könslönegapet? : En kvantitativ studie av vilken betydelse matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden har för könslönegapet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linda Hagängen; Anna Stenbacka; [2015]
  Nyckelord :Könslönegap; överutbildning; matchningsprocessen; utbildning; humankapitalteorin; utbildningspremie;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att studera hur könslönegapet, med kontroll för sedvanliga humankapitalvariabler samt sektortillhörighet, påverkas av matchningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden. Detta har gjorts med hjälp av linjär regression och metoden minstakvadratskattningen, även kallad OLS (ordinary least squares). LÄS MER

 4. 4. Amortera eller inte? : En applicering av psykologiska faktorer på svenska hushålls amorterings-och sparbeteende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Camilla Karlsson; Pernilla Sandström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De svenska bostadspriserna har fortsatt att stiga och tillsammans med det låga ränteläget har även hushållens skuldsättning stigit. Utöver detta har hushållens amorteringsvilja minskat vilket lett till en oro över att hushållen inte kommer klara av framtida svängningar i ekonomin. LÄS MER

 5. 5. Motivation för att vara förtroendevald i Lantmännen : en undersökning om vad som motiverar förtroendevalda. Då, nu och i framtiden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Österberg; [2014]
  Nyckelord :förtroendevalda; kooperation; Lantmännen; motivation; socialt kapital;

  Sammanfattning : Lantmännen ekonomisk förening (Lantmännen) är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, lantbruksmaskiner, livsmedel och energi. Företaget är ett medlemsägt företag med cirka 33 500 medlemmar, som var och en har en röst. LÄS MER