Sökning: "utbildningsbehov"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet utbildningsbehov.

 1. 1. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

  Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER

 2. 2. Arbetsformer för elever i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Nina Glamin; Fanny Jensen; [2021]
  Nyckelord :Dyskalkyli; generella matematiksvårigheter; inkludering; kooperativt arbete; matematiksvårigheter; specifika matematiksvårigheter; SUM; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för vilka arbetsformer som presenteras i forskning som gynnsamma för elever i matematiksvårigheter i årskurserna F-3. För att kunna besvara detta krävs inledningsvis en redogörelse för vilka olika former av matematiksvårigheter som skrivs fram i forskning som förekommande i årskurserna F-3. LÄS MER

 3. 3. Våld i nära relationer : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda våldsutsatta kvinnor

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Ivana Coric; Andrina Jabrail; Emelie Larsson; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence; nurse; experience; abused women; litterature review; Våld i nära relationer; sjuksköterskor; erfarenheter; våldsutsatta kvinnor; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är idag ett globalt samhällsproblem. En uppskattning av World Health Organisation har påvisat att ungefär 35 procent av kvinnor i världen har upplevt fysisk, psykisk eller sexuellt våld av sin partner under sin livstid. LÄS MER

 4. 4. ”Det kändes som enda sättet till ett bättre arbete” : En kvalitativ studie om traditionella könsmönsters påverkan på unga kvinnors utbildningsbehov

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Sundman; [2021]
  Nyckelord :unga kvinnor; högre utbildning; könssegration; genus; symboliskt och kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och analysera traditionella könsmönsters påverkan på unga kvinnors upplevda utbildningsbehov. För att uppfylla syftet har studien avsett att besvara följande frågeställningar: Varför upplever unga kvinnor ett utbildningsbehov efter gymnasiet? Hur kan unga kvinnors utbildningsval i gymnasiet förstås och diskuteras utifrån ett genusperspektiv? Hur kan unga kvinnors investering i högre utbildning förstås och diskuteras utifrån ett klassperspektiv? För att uppfylla syftet har studien tagit avstamp från den kvalitativa ansatsen och detta för att söka djupare förståelse för det studerade fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Lärares syn på digitala läromedel i matematik. En kvalitativ intervjustudie med fokus på elever med särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elisabeth Berg Isaksson; Ola Svensson; [2020]
  Nyckelord :Digitala läromedel; SUM-elever; Traditionella läromedel; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av den svenska skolan har pågått med full kraft. I kölvattnet av den nya tekniken följer en helt ny syn på kunskap och en helt ny typ av läromedel. Dessa läromedel har bemötts olika av lärarkåren och det förs en debatt om fördelar respektive nackdelar. LÄS MER