Sökning: "utbildningsuppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet utbildningsuppdrag.

 1. 1. Akademisk frihet, forskningsetik och integritetsskydd : En studie av det självständiga studentarbetet, dess funktion och begränsningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hannah Frisell; [2020]
  Nyckelord :tudentarbete; akademisk frihet; forskningsetik; dataskyddsförordningen; känsliga personuppgifter; utbildningsuppdrag; forskning; kunskapsproduktion;

  Sammanfattning : The student’s independent work, often in the form of a thesis, plays an important role in higher education at Swedish universities. However, since the GDPR came into effect in 2018, some Swedish universities have limited their students’ processing of sensitive personal data, while other universities have not. LÄS MER

 2. 2. "Det som man själv brinner för är ju det som kommer ta störst plats". En kvalitativ studie om förskollärares syn på pedagogiskt arbete med musik i förskola.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Caroline Billie Lindström; [2019-08-26]
  Nyckelord :musikdidaktik; musik i förskola; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Utgångspunkt för denna studie är frågan om huruvida förskollärare under utbildningen ges möjligheter att utveckla musikaliska färdigheter för att kunna erbjuda barn en pedagogiskt stimulerande miljö för musikalisk upplevelse och utveckling. Syfte är att undersöka vilka andra faktorer, förutom musikalisk kompetens, som har betydelse för vilken musikverksamhet som genomförs i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Fritidshem + skolledning + specialpedagogik = blir vad? : En kvalitativ studie om hur fritidslärare och skolledning beskriver att samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Francisca Alvarez Inostroza; Sara Wrang; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Samverkan; Skolledningens roll; Elever i behov av särskilt stöd; Specialpedagogik; Inkludering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur fritidslärare och skolledning beskriver samverkan kring elever i behov av särskilt stöd sker under fritidshemstiden. Underlaget för studien består av semi-strukturerade intervjuer med fritidslärare och skolledning, där intervjuerna har analyserats tematiskt utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv och ett samverkansperspektiv. LÄS MER

 4. 4. I jakten på…? : En (ämnes)didaktisk läroplansanalys – förskollärarens handlings- och tolkningsutrymme inom förskolans utbildningsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Karlsson; Emma Bard; [2018]
  Nyckelord :Pedagogical content knowledge; läroplansanalys; läroplaner för förskolan; förskollärarens handlings- och tolkningsutrymme; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka tolknings- och handlingsutrymme förskolans styrdokument ger förskollärare, i relation till förskolans uppdrag samt de nationella målen och riktlinjerna i läroplanstexterna och hur detta har förändrats över tid. Teoretiskt perspektiv för studien är läroplansteori samt metodval är en mixad metod mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Vad erbjuds elever som studerar tyska i år nio att lära sig tala om? : En normkritisk studie av textinnehåll som finns i läroböcker för tyska.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Jansson; [2012]
  Nyckelord :utbildning; demokrati; moderna språk; textanalys; deliberativa samtal;

  Sammanfattning : Abstract Vad erbjuds eleven egentligen att lära sig prata om i skolans undervisning i tyska? Förmedlar ämnet språkliga fragment möjliga att använda endast i begränsade, specifika situationer eller kan ämnet stärka ett demokratiskt beteende hos eleven? Då syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt tyska kan fungera som ett demokratiämne har jag tittat på vad elever som studerar tyska i år nio erbjuds att lära sig tala om utifrån läroböcker. Detta undervisningsinnehåll har jag sedan ställt i relation till teorier om deliberativa samtal och dialogiska klassrum då dessa teorier belyser några av de dimensionerett utbildningsväsen kan behöva innehålla för att kunna fostra sina medlemmar till ett demokratiskt beteende. LÄS MER