Sökning: "utbildningsval"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet utbildningsval.

 1. 1. "Vem är jag utan musiken liksom?" - En studie om hur gymnasieelever, med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar gällande fortsatta musikstudier.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Sanna Lundberg; [2019]
  Nyckelord :identitetsutveckling; gymnasieelever; musikutbildning; spetsutbildning; utbildningsval; yrkesval; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; career choices; educational choices; high school students; identity development; music education; specialist music program; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskaperna om hur elever, som har valt att gå gymnasieprogram med klassisk musik som inriktning eller fördjupning, resonerar kring sina framtida yrkesval. Studien syftar även till att kartlägga de uppfattningar om musicerande och yrkesval som eleverna ger uttryck för under gymnasietiden samt undersöka vilka faktorer som har bidragit till deras fortsatta musicerande. LÄS MER

 2. 2. "Jag har inte problem, jag har kontakter" : Några nyanlända elevers tankar om gymnasievalet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Otthén; Ebba Widelius; [2019]
  Nyckelord :Språkintroduktion; nyanlända elever; utbildningsval;

  Sammanfattning : Sveriges utbildningssystem präglas av valfrihet, vilket kräver att elever har information och kunskap om olika valalternativ. Forskning som undersökt utbildningsval har ofta fokuserat på elever i allmänhet och mer sällan uppmärksammat elever som är nya i det svenska utbildningssystemet. LÄS MER

 3. 3. Val av utbildning inom sjöfarten : En kvalitativ studie om sjöbefälsstudenters utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sebastian Wollheim; Björklund Eskil; [2018]
  Nyckelord :Utbildningsval; val av utbildning; karriär; sjöfart; sjöbefälsstudenter;

  Sammanfattning : Att välja en eftergymnasial utbildning kan vara svårt då det är många faktorer som spelar in. När väl beslutet är taget kan ändå en viss osäkerhet kring utbildningsvalet förekomma. LÄS MER

 4. 4. Ett influerat utbildningsval

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Max; Therese Nilsson; [2018]
  Nyckelord :yrkesprogram; genus; utbildningsval; självuppfattning; motstånd;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden är könssegregerad där andelen män och kvinnor skiljer sig inom olika branscher. Även om arbetet för en jämställd arbetsmarknad har utvecklats tenderar killar och tjejer att välja könsstereotypiska program på gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Beslutsgrund : en studie av utbildningsval bland kvinnliga elever på gymnasieskolans Naturvetenskaps- och Teknikprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Louise Björlin Svozil; [2018]
  Nyckelord :choice of education; women; high school; interest; grounded theory; science education; technology education; studieval; kvinnor; gymnasieskolan; intresse; grundad teori; Naturvetenskaps-programmet; Teknikprogrammet;

  Sammanfattning : Ingenjörsutbildningar i Sverige har på ungefär hundra år gått från att enbart ta in män till en andel av 36 procent kvinnliga studenter. Även om en jämställd könsfördelning går framåt är andelen kvinnor på vissa program så låg som 16 procent. LÄS MER