Sökning: "utbyte kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden utbyte kunskap.

 1. 1. BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I FÖRSKOLAN: : Analys av kurslitteratur inom en förskollärarutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sara Lundin; Marielle Olsson; [2021]
  Nyckelord :Child participation; Child perspective Children’s perspektive; Influence; Qualitative text analysis; Teachers’ perspectives on the child Child view; Barns delaktighet; Barnperspektiv Barns perspektiv; Barnsyn; Inflytande; Kvalitativ textanalys;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie utgörs av en kvalitativ textanalys av utvald kurslitteratur inom en förskollärarutbildning. Analysen har tagit stöd i Biestas teori om demokratiska dimensioner inom utbildning (Biesta, 2011a). LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av att vara verksam inom palliativ vård i den sena palliativa fasen inom hospice : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Emil Näsman; Josefine Lindh; [2021]
  Nyckelord :hospice; palliativ vård; personcentrerad vård; sen palliativ fas; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det har skett stora framsteg på forskningsfronten inom palliativ vård för patienter och dess närstående, men det behövs mer kunskap om sjuksköterskans perspektiv. Den palliativa vården inom hospice har hög personalomsättning och en orsak kan vara en bristfällig eller felaktig bild av vad den palliativa vården innebär. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan skolans pedagoger : med fokus på hjälpverktyg, undervisning och uppföljning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Felicia Elofsson; [2021]
  Nyckelord :Hjälpverktyg; samarbete med specialpedagog; dator; iPad; inläsningstjänst;

  Sammanfattning : Denna studie belyser, utifrån min frågeställning kring hur skolans pedagoger samarbetar kring framtagning av hjälpverktyg, undervisning och uppföljning, olika former av samarbeten mellan specialpedagog och lärare. Detta är en semistrukturerad intervjustudie med en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Facebook som marknadskommunikationskanal inom livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alice Sahlstrand; Erik Starsmark; [2021]
  Nyckelord :Facebook; Marketing; Social media; Grocery store Supermarket; Communication; Facebook; Marknadsföring; Social media; Livsmedelsbutik; Kommunikation;

  Sammanfattning : Sociala medier är en stor del av samhällets vardagliga liv, vilket innebär att företagbehöver utveckla sin marknadsföring och följa dit konsumenterna befinner sig.Facebook är den mest populära plattformen att marknadsföra sig på somverksamhet, och denna studie intresserar sig för livsmedelsbutiker. LÄS MER

 5. 5. Miljömässigt perspektiv vid utbyte av reparerbara asynkronmotorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ronsten Viktor; [2021]
  Nyckelord :Induction motors; Maintenance; Environmental perspective; Carbon footprint; Asynkronmotor; Underhåll; Miljömässigt perspektiv; Koldioxidavtryck;

  Sammanfattning : Under de senaste 35 åren har en förändring skett inom branschen med service och reparationer av elektriska motorer, där nu allt färre omlindningar och reparationer genomförs. Antalet aktörer i branschen minskar successivt, och under de senaste 10–15 åren har sammanslagningar av flera mindre verkstäder inneburit att ett fåtal företag numera dominerar marknaden. LÄS MER