Sökning: "utelek"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet utelek.

 1. 1. Riskfylld lek : Barns möjligheter att utmana sig och ta risker på förskolans utegård

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Martinsson; Elin Korpås; [2021]
  Nyckelord :riskfylld lek; förskola; utegård; barn; förskollärare;

  Sammanfattning : Riskfylld lek är en komplex fråga i dagens samhälle som handlar om balansgången mellan barnens säkerhet och den positiva utveckling som riskfylld lek ger. Studien handlar om riskfylld lek och hur det möjliggörs på förskolors utegårdar samt hur förskollärare resonerar kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. Är det farligt att vara barn? : En kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med barn i årskurs ett om vad som påverkar barnens lekvanor på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sarah Drakler; [2020]
  Nyckelord :Leisure home; outdoor play; free playtime; play habits; meaningful offers affordance ; dangerous; Fritidshem; utelek; fri lek; lekvanor; meningserbjudanden affordance ; farligt;

  Sammanfattning : The aim of my study has been to investigate, based on the children’s perceptions, what obstacles and opportunities they encounter in the outdoor play at the leisure home, which affects their playing habits. I interviewed eighteen children during four interview sessions at a school in Stockholm, Sweden about their outdoor play habits at the leisure home. LÄS MER

 3. 3. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Cornelia Filipsson; [2020]
  Nyckelord :analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. LÄS MER

 4. 4. "Vad ska vi leka?" : En observationsstudie om barns könsskapande i utomhusleken och hur pedagogerna förhåller sig till detta.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Selin Bakir; Julia Wigren; [2020]
  Nyckelord :Kön; förskola; utelek; pedagoger; genus; observation;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att synliggöra hur barn konstruerar kön och makt i sin lek utomhus samt hur pedagogerna förhåller sig till barns könande i lek. För att synliggöra detta har vi gjort en observationsstudie där vi observerat barngruppen och pedagogerna på en och samma förskola under deras utomhuslek inom loppet av fyra dagar. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet utanför förskolegården : En kvantitativ studie om tillgängligheten till närmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alva Jansson; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; natural environment; accsess; preschool; Fysisk aktivitet; utemiljö; tillgänglighet; förskola;

  Sammanfattning : Children have the rights to have access to environments where they can develop their motor skills and where they can stimulate their fantasy. Nature and places around the preschool should be prioritized for play and activity, like the outdoor-play that takes place on the preschool yard does. LÄS MER