Sökning: "utevistelse särskilt boende"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden utevistelse särskilt boende.

 1. 1. ”Man lever längre idag, men vad blir det för kvalitet?” : En kvalitativ studie om det praktiska arbetet för ett aktivt och socialt åldrande.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Angelica Norgren; Fanny Sundmark; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: In chapter 5 section 4 Social Services Act it’s stated that elderly should get to feel well-being and live an active life in a community. A survey by the National Board of Health and Welfare shows that elderly are dissatisfied with the activities at care homes, outdoor activities are limited and the elderly feel more involuntary loneliness than previous years. LÄS MER

 2. 2. Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende : en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Karolina Östberg; [2019]
  Nyckelord :behov; särskilt boende; utemiljö; vårdpersonal; äldre;

  Sammanfattning : Andelen gamla i Sverige ökar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Fler hamnar på särskilda boenden. Men bara för att personer blir gamla förlorar de inte de grundläggande behov alla människor har av utevistelse och naturnära upplevelser. Detta innebär att stora krav ställs på planeringen av utemiljöer för äldre. LÄS MER

 3. 3. Takträdgårdar vid äldreboenden : från koncept till gestaltning med Brahem vård- och omsorgsboende som exempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Johansson; [2013]
  Nyckelord :gestaltning; interaktiv design; landskapsarkitektur; passiv design; praktisk design; takträdgård; utemiljö; äldreboende;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att undersöka hur takträdgårdar kan fungera och gestaltas vid äldreboenden. Framställningen tar särskilt fasta på kunskap om utevistelsens positiva hälsoeffekter i relation till äldreboendens allt viktigare roll i staden. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonals beskrivning och uppfattning av arbetssättet: Aktivitet på schema för äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Ann-Sofie Ericsson; Alexandra Persson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsterapeutiska projekt; arbetsterapi; arbetstillfredsställelse; egen tid; utevistelse; äldreomsorg; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : I Lunds kommun har det sedan år 2007 pågått ett projekt inom äldreomsorgen: ”Utevistelsens betydelse för hälsan”, där ett nytt arbetssätt rörande inplanering och utförande av aktiviteter implementerats. Syftet med denna studie var att kartlägga vårdpersonals beskrivning och uppfattning av att arbeta med inplanering respektive utförande av utevistelse och egen tid för äldre på särskilt boende. LÄS MER

 5. 5. Tema : Barnvänligt - att ge plats för barn

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering och byggteknik

  Författare :Emma Olvenmyr; [2003]
  Nyckelord :barnperspektiv; lekmiljöer; utemiljö; bostadsbebyggelse;

  Sammanfattning : Barn använder sig aktivt av den fysiska omgivningen i sin vardag. Utemiljön är av särskilt stor betydelse då denna kan erbjuda speciella förutsättningar för lek, upplevelse och utveckling. För att utemiljön ska kunna tillföra barnet något positivt krävs att den är tillgänglig och användbar. LÄS MER