Sökning: "utevistelse"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet utevistelse.

 1. 1. FRIYTAN PER ELEV, EN PLATS FÖR LEK OCH UTEVISTELSE ELLER SPRIDNING AV COVID-19? En studie av sambandet mellan den fysiska planeringen av skolans utemiljö och covid-19 i svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jennica Toresson; [2022-02-08]
  Nyckelord :Sweden; Swedish municipalities; COVID-19; spatial planning; open space per pupil; resiliency; spread of infection;

  Sammanfattning : In Sweden, some municipalities have been hit considerably harder than others by COVID-19. A deeper understanding of this variance can have significant health-promoting and economic implications and can help to increase resiliency. LÄS MER

 2. 2. Förskolans utemiljö : Fysisk aktivitet och rörelseglädje för ett hälsosamt liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Veronica Nyrén Carlén; Viktoria Pettersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; utemiljö; fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; välmående; hållbar livsstil;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studien handlar om fysisk aktivitet i förskolan, vad den betyder för hälsa och välmående där rörelseglädjen och utemiljön har en framträdande roll. Människor i dagens samhälle blir alltmer stillasittande, vilket ger ohälsosamma effekter på människan. LÄS MER

 3. 3. Förskollärarens syn på och användande av utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Madeleine Jansson; Mikaela Sjöberg; [2022]
  Nyckelord :Outdoor environment; outdoor activities; pedagogical tool; the environment as a pedagogical tool; preschool teachers; Utomhusmiljö; utevistelse; pedagogiskt verktyg; miljön som pedagogiskt verktyg; förskollärare; förskola; socialt kulturellt lärande; miljön som tredje pedagog;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att ta reda på hur förskollärare använder sig av utomhusmiljön som ett pedagogiskt verktyg. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med sex förskollärare från sex olika förskolor. LÄS MER

 4. 4. Det är vi pedagoger som bidrar till att gården blir en utmaning : En studie om förskollärares förhållningssätt till utomhuspedagogik och förståelsen för begreppets innehåll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emilia Nyman; Rebecka Nordling; [2022]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusundervisning; förhållningssätt; undervisning; pragmatiska teorin; det sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Vår uppsats undersöker utomhuspedagogik och på vilket vis förskollärares förhållningssätt och förståelse av begreppet påverkar undervisningen. Både förskolans läroplan samt Barnkonventionen understryker att barn ska få möjlighet till att vistas i olika utomhusmiljöer för att lära sig att respektera miljöerna. LÄS MER

 5. 5. Elevers deltagande inom friluftsliv och utevistelse i idrott och hälsa : En kvantitativ studie om i vilken utsträckning elever anser att de får ta del av friluftsliv och utevistelse i kursplanen inom ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Centrum för HumanIT (from 2013)

  Författare :Edvin Mjuk; [2022]
  Nyckelord :Central content; High school students; Knowledge requirements; Outdoor education; Physical education; Syllabus; Centralt innehåll; Friluftsliv och utevistelse; Högstadieelever; Idrott och hälsa; Kunskapskrav; Kursplan;

  Sammanfattning : Friluftsliv och utevistelse är idag en huvuddel inom ämnet idrott och hälsa i grundskolan sett till läroplanen. Det finns dock forskning som tyder på att det finns en problematik i undervisningsmomentet friluftsliv och utevistelse inom ämnet idrott och hälsa. LÄS MER