Sökning: "utevistelse"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade ordet utevistelse.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. LÄS MER

 2. 2. Utomhuspedagogik : en kvalitativ undersökning om förskollärares förhållningssätt till undervisning utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Zina Mustafa; [2021]
  Nyckelord :Naturmiljöer; naturrum; utevistelse; utomhuspedagogik; undervisning i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarens beskrivningar om, och i så fall på vilket vis använder utemiljön för att stimulera barns lärande och utveckling. Studien är baserad på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer av fyra förskollärare som arbetar i olika förskolor i kommunen. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogik på fritidshemmet : En intervjustudie med fem fritidslärare om utomhuspedagogiken på fritidshemmet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Eronson Frida; [2021]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utevistelse; fritidshem; fritidslärare;

  Sammanfattning : Utomhuspedagogik på fritidshemmet Outdoor education in the leisure time centre Studiens syfte är att bidra med kunskap om utbildade fritidslärares uppfattningar av fenomenet utomhuspedagogik på fritidshemmet. Genom i förväg skrivna intervjufrågor undersöks fritidslärarnas uppfattningar om utomhuspedagogikens innebörd och dess fördelar och nackdelar för att bidra till en djupare förståelse för hur utomhuspedagogiken används på fritidshemmet. LÄS MER

 4. 4. “Den fria leken utomhus är direkt avgörande för elevernas välbefinnande” : Fritidslärares uppfattningar i den fria lekens betydelse utomhus i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sebastian Nordin; John Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Fri lek; fritidslärare; lek utomhus; förhållningssätt; uppfattningar; utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Lek och utevistelse är grundläggande delar i fritidshemmets verksamhet. Tidigare forskning inom området fri lek, utevistelse och pedagogers förhållningssätt i den fria leken beskrivs i bakgrunden. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas barns hälsa i relation till utevistelse? : En studie om hur förskollärare ser på barns hälsa i relation till utevistelse i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emilia Larsson; Louise Rohm; [2021]
  Nyckelord :Being outdoor; Health; Pathogenic perspective; Preschool; Salutogenic perspective; Förskola; Hälsa; Patogent perspektiv; Salutogent perspektiv; Utevistelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur pedagoger ser på barns hälsa i relation till utevistelse i förskolan. I studien användes metoden kvalitativa intervjuer. Åtta yrkesverksamma förskollärare intervjuades. I studien användes salutogent och patogent perspektiv på hälsa som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER