Sökning: "utfall"

Visar resultat 6 - 10 av 1469 uppsatser innehållade ordet utfall.

 1. 6. Samplaneringsprocessen - från läroplan till lektionsutfall : En fallstudie av samplanering mellan klasslärare i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Denise Kindstedt; Frida Österklint; [2022]
  Nyckelord :samplanering; kollegialt samarbete; autonomi; improvisation; likvärdighet; ramfaktorteori; samverkan;

  Sammanfattning : Samplanering har visat sig vara ett svårdefinierat begrepp och ett begrepp som förekommer i många olika kontexter. Samplaneringens exakta innebörd blir därför svår att förstå. Tidigare forskning visar på begränsningar inom området, när begreppet samplanering förekommer tas det upp med andra närliggande begrepp. LÄS MER

 2. 7. Ledarskapsutbildning : En kvalitativ studie om det förväntade utfallet av ledarskapsutbildning hos nyanställda inom kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Richard Heurlin Brückner; Natalie Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :Leadership training; skills development; outcome of leadership training; organizational strategy; Ledarskapsutbildning; kompetensutveckling; utfall av ledarskapsutbildning; organisations strategi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka utfallet av ledarskapsutbildning inom olika organisationer samt se vilka begränsningar eller möjligheter det kan finnas att implementeraden nyvunna kunskapen i det dagliga arbetet. Tidigare forskning menar på att det finns mängder med teorier kring ledarskapsutbildningar men att det finns luckor i vilket utfall dessa utbildningar faktiskt medför i praktiken. LÄS MER

 3. 8. Predicting the outcome of IVF treatments using forward selection regression and linear discriminant analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Agnes Ekman; Linnéa Fahlberg; [2022]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : As more and more In Vitro Fertilizaiton (IVF) treatments are performed each year, there is a need to better predict the outcomes of different stages of the treatment and hence get a better understanding of which hormonal and physical parameters affect the treatment outcome and in what way. In this study, the effect of interaction between baseline AMH (anti-mullerian hormone) and DFI (DNA fragmentation index) on the chance of obtaining at least one good quality embryo was investigated, but no significance was found. LÄS MER

 4. 9. Polisstudenters syn på mötet mellan polis och narkotikabrukare : - En kvalitativ intervjustudie med polisstudenter på Malmö universitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Robin Huynh; Olle Nilsson; Carl Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Interaction; drug users; the Swedish Police; police students; labeling; deterrence; bemötande; narkotikabrukare; Polisen; polisstudenter; stämpling; avskräckning;

  Sammanfattning : Polisutbildningen i Sverige formas delvis utifrån ett ideal av polisyrket där den även är tänkt att förebygga ett alltför autonomt perspektiv på yrkesrollen. I föreliggande studie lades fokus på vilka faktorer polisstudenter anser ha störst inverkan på mötet mellan polis och narkotikabrukare samt vilket utfall mötet kan tänkas ha. LÄS MER

 5. 10. Förutsättningar för implementering av obligatorisk samhällsintroduktion : Finns förståelsen, förmågan och viljan hos tjänstemännen på Migrationsverket att implementera policyn?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Alexandra Brännmark; [2022]
  Nyckelord :Migrationsverket; samhällsintroduktion; policyimplementering; handlingsutrymme; gatubyråkrater; frontlinjebyråkrater;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att studera vilka förutsättningar tjänstemän på Migrationsverket har, för att implementera regeringens beslut om obligatorisk samhällsintroduktion. Sedan 1 oktober 2021 är det en obligatorisk policy, för alla som ansöker om asyl för första gången. LÄS MER