Sökning: "utformning av lager"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden utformning av lager.

 1. 1. Tredjepartsleanlogistik - Minimera slöserier hos ett tredjepartslogistikföretag : En fallstudie vid Reach Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Johansson; Maria Wedin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på att logistikprocesserna ska vara effektiva vilket har resulterat i en ökad tredjepartslogistikmarknad då företag måste fokusera på sin kärnverksamhet. Den växande marknaden har lett till stor konkurrens bland tredjeparslogistikverksamheter, vilket har resulterat i små vinstmarginaler inom branschen. LÄS MER

 2. 2. NATURFORM I RÖRELSE : Skolan i Mälarhöjden

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Benjamin Tolis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NATURFORM I RÖRELSE – Skolan i Mälarhöjden   Naturform i Rörelse uppstod av en klump lera.    Det hela började med studiebesök på skolor och diverse litteratur i ämnet (bl a annat De Jong och Bjurströms fallstudie, Skolmiljö och välbefinnande – utformning och upplevelse) samt tankar om min egen skolgång. LÄS MER

 3. 3. Lagerlayout och artikelplacering för högt utnyttjande av lagringskapacitet för aluminiumprofiler : En fallstudie på Alutrade AB i Växjö

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Pontus Bjers; Anja Blom; [2018]
  Nyckelord :Lager; lagerlayout; förvaringsmetoder; artikelklassificering; artikelplacering; zonindelning; aluminiumprofiler;

  Sammanfattning : Master thesis (30 ECTS), Business Administration and Economics program, School of Business and Economics Linnaeus University, Logistics, 4FE19E, Spring 2018 Authors: Pontus Bjers and Anja Blom Examiner: Helena Forslund Supervisor: Hana Hultén Title: Warehouse layout and storage location assignment for high utilization of storage capacity for aluminum profiles – A case study at Alutrade AB in Växjö Background: The warehouse function is one of the most crucial for companies engaged in manufacturing and service. With increasing competition for customers, incentives are created to stock products in optimal locations and in well-planned warehouses with the correct layout. LÄS MER

 4. 4. Optimeringsmodell för produktallokering : Baserat på processkartläggning och klassificering, en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Erika Östlund; [2017]
  Nyckelord :Inventory management; warehouse management; product allocation; process mapping; article classification; optimization; linear programming; LINGO.; Lagerhantering; produktallokering; processkartläggning; artikelklassificering; optimering; linjärprogrammering; LINGO;

  Sammanfattning : Lagerhantering anses vara en betydelsefull aktivitet som företag måste ta sig an, då förbättrade metoder kan ha direkt påverkan på resultatet. Produktallokering inom lagret är en av de vitala delarna inom lagerplanering. LÄS MER

 5. 5. Förbättring av leveranssäkerhet inom processindustrin med hög mix, låg volym

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Tobias Linder; [2017]
  Nyckelord :SCM Agile HMLV leveranssäkerhet lean kundorderpunkt TOC flaskhalsar;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att belysa problematiken med hur företag inom processindustrin med långa ledtider kan bli mer flexibla i sin försörjningskedja. Detta tillsammans med en bred produktportfölj som skapar en utmaning med hög mix av produkter med låga volymer. LÄS MER