Sökning: "utforskande undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden utforskande undervisning.

 1. 1. Helklassdiskussioner om bråk i grundskolans årskurs 4-6 : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Camilla Kling; [2021]
  Nyckelord :Bråk; bråkförståelse; begreppsförståelse; matematiska samtal; resonemang; klassrumsdialog.;

  Sammanfattning : Denna studies fokus ligger på helklassdiskussioner inom det matematiska ämnet bråk i grundskolans årskurs 4-6. Syftet med studien är att belysa matematiklärares tankar kring vad som är viktigt att tänka på vid helklassdiskussioner, och vad som upplevs som svårt. LÄS MER

 2. 2. Muntlig kommunikation i matematiken : En litteraturstudie om lärarens användning och elevers deltagande i muntlig kommunikation i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nathalie Skoglar; Amanda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :matematik; muntlig kommunikation; deltagande; samtal; matematikspråk; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Matematiken kan vara det ämne i skolan som ger mest upphov för oro och motgångar för dagens elever, genom att införa mer muntlig kommunikation kan matematiken upplevas mer lustfylld och rolig. För att få en inblick i lärarens användning av muntlig kommunikation och elevers deltagande i muntlig kommunikation i matematiken kommer litteraturstudien besvara varför lärare använder sig av muntlig kommunikation i matematik. LÄS MER

 3. 3. Ökad delaktighet och inflytanbde i kemiundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Natalie D'Andrea; [2021]
  Nyckelord :Aktiv undervisning; anpassning; delaktighet; diffrentiering; formativ undervisning; inflytande; learning-by-doing; kemiundervisning; kemididaktik; utforskande undervisning; variation;

  Sammanfattning : I en årlig systematisk kvalitetsrapport 2019/2020 från en gymnasieskola framkom att elever generellt hade en oklar bild av vad delaktighet och inflytande i undervisningen innebär och att det i vissa klasser fanns missnöje avseende detta. Syftet med detta utvecklingsarbete är att förbättra förståelsen kring hur elever upplever delaktighet och vad inflytande betyder för elever på Naturvetenskapsprogrammet samt att ta fram underlag för undervisningsmaterial som vilar på vetenskaplig grund. LÄS MER

 4. 4. Utforskandets natur i rytmikpedagogik: En kvalitativ studie om fem rytmikpedagogers förhållningssätt till utforskande i sin rytmikundervisning med äldre tonåringar och yngre vuxna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Jonna Glennåker; [2021]
  Nyckelord :Lära musik genom kroppen; Musikpedagogik; Musikundervisning; Påverkansfaktorer i undervisning; Rytmikpedagogik; Rytmikmetoden; Utforska; Utforskande i rytmik; Undersöka; Utbildningsvetenskap; Educational science; Explore; Exploration in eurythmics; Eurythmics; Embodiment in music learning; Factors of impact in teaching; Music pedagogy; Music teaching; Music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : This study aims to examine how teachers of eurythmics describe and relate to the concept of exploration in their teaching, as well as examine how this exploration takes place in their teaching. The study also examines how teachers relate learning to exploration and what factors may have an impact on this. LÄS MER

 5. 5. Utveckla relationell förståelse i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Misha Izadi-shad; Linnéa Lindqvist Fant; [2021]
  Nyckelord :Elever; instrumentell förståelse; matematik; relationell förståelse; undervisning;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten är en litteraturstudie och berör frågor gällande instrumentell och relationell förståelse i matematikundervisningen. Studiens syften är att undersöka karaktäristiska drag för undervisning som resulterar i relationell förståelse samt hur elevperspektivet ser ut i förhållande till det relationella lärandet. LÄS MER